Skip to main content

Full text of "Arfa' Anwar Fi Arba' Anhar"

See other formats


I ! 

1 
8 tS tS 


"^ < ? -» (perumpamaan Syurga JannaHyang dijanji^an fgpada orang-orang yang Sertaqwa, di dafamnya ada sungai-sungai dari 
airyang tiada SeruSaH rasa serta baunya dan sungai-sungai dari air snsu yang tida^6eru6ah~ rasanya dan sungai- 
sungai dari khamaryang Cazat rasanya Sagi peminumnya dan sungai-sungai dari maduyang disaring; dan mere^a 
memperokh di dafamnya segafa macaw, Suah-Suahan dan keampunan dari Tuhan mereka, adakah soma dengan orang 
yang defiafdi dafam Api Nerakg dan diSeri minuman dengan airyang mendidiH sehingga memotong ususnya? J WytjJJA I ARFA' ANWAR 

FI ARBA' ANHAR 

EMPAT SUNGAI TARIQAT MUJADDIDIYYAH, QADIRIYYAH, CHISHTIYYAH & NAQSHBANDIYYAH || 

Dari Talifat Karangan: 

Hadhrat Qutub Al-Aqtab Shah Ahmad Sa'id Naqshbandi Mujaddidi 

Rahmatullah 'Alaih 

Terjemahan Melayu, Tashrih dan Tashih: 

Hadhrat Faqir Haqir Maulawi Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi Al-Amani 
Naqshbandi Mujaddidi Uwaisi 'Ufiya 'Anhu 

Terbitan dan Edaran: 

Markaz Khaliliyyah Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah 

1433 H / 2012 M 1 firfa 'Anwar Ti^rba 'Anhar 1 

I 
1 Nama Kitab: Arfa' Anwar Fi Arba' Anhar 

Terjemahan Daripada Kitab Asal: Arba' Anhar 

Pengarang: Hadhrat Maulana Khwajah Shah Ahmad Sa'id Dehlawi Rahmatullah 'Alaih 

Penterjemah: Hadhrat Maulana Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Al-Amani Uwaisi 'Ufiya ' Anhu 

Editor: Hadhrat Faqir Mohamad Tahair Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiya 'Anhu 

Terbitan Edaran: 

1. Markaz Khaliliyyah Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah, Gombak 

2. Khanqah Jalaliyyah Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah, Ulu Yam 

3. Khanqah Habibiyyah Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah, Kuang 

4. Khanqah Khaliliyyah Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah, Gua Damai 

5. Naqshbandi Akademi Quran Sunnah Hadits, Selangor Darul Ehsan 
Hak Cipta: Terpelihara di sisi Allah Ta'ala 1 

i 

i 
i 

i © 2012/1433 "Hadhrat <Faqir MauCawi j 'aMuddin jihmad jir-^wi M-flmani 'Naqshbandi 'Mujaddidi XJwaisi 'TJfiya 'jAnhu firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar I 

S 

1 KANDUNGAN KITAB 

1. RINGKASAN AHWAL PENGARANG 

2. MUQADDIMAH PENGARANG 

3. TARIQAT MUJADDIDIYYAH 

3.1 Zikir Ismu Zat 

3.2 Zikir Nafi Itsbat 

3.3 Bersuhbat dengan Syaikh Kamil 

3.4 Daerah Imkan 

3.5 Muraqabah Ma'iyyat Daerah Wilayat Sughra 

3.6 Muraqabah Aqrabiyyat Daerah Wilayat Kubra 

3.7 Muraqabah Daerah Wilayat 'Ulya 

3.8 Muraqabah Tiga Daerah Kamalat 

3.9 Muraqabah Daerah Haqaiq Ilahiyyah 

3.10 Muraqabah Daerah Haqaiq Anbiya 

3.11 Penjelasan dari Maktubat Hadhrat Mujaddid 

3.12 Daerah Maqam Hubb Sirfah dan La Ta'ayyun 

3.13 Dua Pembimbing Ruhaniku 

3.14 Pengurniaan Ijazat Tariqat 

3.15 Selepas Kewafatan Pir Murshid 4 

5 

6 

7 

10 

11 

11 

12 

12 

15 

15 

16 

19 

22 

23 

24 

26 

28 1 

s 1 © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar I S 
I 4. TARIQAT QADIRIYYAH 

4.1 Zikir Ismu Zat 

4.2 Zikir Nafi Itsbat 

4.3 Muraqabah 

4.4 Kaedah-kaedah Ajaib Para Masyaikh Qadiriyyah 

5. TARIQAT CHISHTIYYAH 

5.1 Zikir Jihri 

5.2 Pas Anfas 

5.3 Muraqabah 

5.4 Amalan Chilian 

5.5 Kashaf Kubur 

6. TARIQAT NAQSHBANDIYYAH 

6.1 Asas-Asas Tariqat Naqshbandiyyah 

6.2 Empat Jenis Fana 

6.3 Sepuluh Maqamat 30 
31 
31 
33 
36 
38 
38 
39 
40 
40 
41 
42 
42 
46 
46 6.4 Kaedah-kaedah Ajaib Para Masyaikh Naqshbandiyyah 47 
7. SHAJARAH TAYYIBAH 49 

7.1 Silsilah Tariqat Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah 49 

7.2 Silsilah Tariqat Qadiriyyah 50 

7.3 Silsilah Tariqat Chishtiyyah 52 1 

s 1 © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar 1 I I 

1 


1. RINGKASAN AHWAL PENGARANG >^y /"* adhrat Khwajah Shah Ahmad Sa'id Rahmatullah 'Alaihi adalah putera kepada 
r~i Hadhrat Khwajah Shah Abu Sa'id Dehlawi Mujaddidi Rahmatullah 'Alaihi. Beliau 
*-^ *- adalah penyimpan rahsia-rahsia suci ilmu-ilmu Syari'at, Tariqat dan Haqiqat. Begitu 
juga dengan ilmu-ilmu zahir seperti Fiqh, Hadith dan Tafsir yang mana beliau telah mencapai 
tahap kemahiran yang sempurna. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1217 Hijrah. Hadhrat 
Hafiz 'Abdul Ghani Rahmatullah 'Alaih dan Hadhrat 'Abdul Mughni Rahmatullah 'Alaih 
adalah saudara kepada Hadhrat Shah Ahmad Sa'id Dehlawi Rahmatullah 'Alaih yang mana 
sifat Zuhud, Taqwa dan Riyadhah mereka adalah seiras antara satu sama lain. 

Beliau telah berbai'at atas Tariqat 'Aliyyah Mujaddidiyyah dengan Hadhrat Khwajah 
Shah 'Abdullah Ghulam 'Ali Dehlwi Rahmatullah 'Alaih dan setelah menyempurnakan 
perjalanan Suluknya beliau telah berhasil mendapat Ijazat dan Khirqah Khilafat daripada 
Hadhrat Khwajah Shah 'Abdullah Ghulam 'Ali Dehlwi Rahmatullah 'Alaih. 

Bapanya, telah memberikan beliau tarbiyah untuk kesempurnaannya yang mana 
semenjak kecil lagi beliau telah menghafaz Al-Quran. Beliau telah menghasilkan ilmu-ilmu 
Naqliyyah dan 'Aqliyyah daripada Para 'Ulama yang tiada bandingan pada zamannya seperti 
Hadhrat Shah Abdul Aziz Rahmatullah 'Alaihi, Maulana Fadhzal Imam Rahmatullah 'Alaihi, 
Mufti Sharafuddin Rahmatullah 'Alaihi dan Maulawi Rashiduddin Rahmatullah 'Alaihi. Allah 
Ta'ala telah mengurniakan bahagian yang besar daripada limpahan ilmu-ilmu Agama dan 
limpahan Faidhz Batin kepada beliau. 

Hadhrat Shah Ghulam 'Ali Dehlawi Rahmatullah 'Alaih telah memberikan suatu 
perkhabaran yang baik berkaitan dengan beliau dan ayahanda beliau iaitu Hadhrat Shah Abu 
Sa'id Rahmatullah 'Alaihi dan beberapa orang iaitu Hadhrat Shah Rauf Rahmatullah 'Alaihi 
dan Maulawi Basharatullah Rahmatullah 'Alaihi dengan berkata, 

"Keempat-empat Hadhrat ini adalah tiang Din Muhammadi pada zaman int." 

Sesudah kewafatan ayahandanya, Hadhrat Shah Abu Sa'id Dehlawi Rahmatullah 
'Alaih beliau telah menggantikan tempat ayahandanya untuk memberikan bimbingan dan 
petunjuk Hidayat. Menerusi zat beliau beribu-ribu Para Penuntut Haqq dari Hindustan, 
Khurasan dan negara-negara yang lain telah datang untuk menuntut limpahan Faidhz 
darinya. Para Khulafa beliau telah tersebar sehingga ke Qandahar, Kabul dan beberapa tempat 
yang lain. Pada tahun 1857 Masihi telah berlaku perang menuntut kemerdekaan di India, 
maka beliau bersama-sama ahli keluarganya telah berazam untuk berhijrah ke tanah Hijaz dan 
telah pergi menerusi Lahore. Beliau telah wafat pada tahun 1277 Hijrah. 1 © 2012/1433 "Hadhrat Taqir Maulawi j 'aMuddin Jihmad Jir-^wi M-flwiani 'Haqshbandi 'Mujaddidi XJwaisi 'iJfiya 'jinhu firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar 2. MUQADDIMAH PENGARANG 1 3 
I 

S /^7egala puji-pujian yang tanpa had dan tidak terhitung adalah bagi Zat Allah Ta'ala yang 
« j tanpa misal. Selawat dan Salam yang tidak terhingga ke atas Futuh Ruh Penghulu Para 
Anbiya, Sahib Qaba Qausain Aw Adna, Mentari Dhuha, Bulan Purnama, Penerang tanah 
jajahan Allah Ta'ala, Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Semoga untuk 
Baginda Selawat daripada Allah Ta'ala dan ke atas Ahli-ahli Baginda dan Para Sahabatnya 
dan Para Isteri Baginda. Semoga dilimpahkan berjuta-juta Selawat dan Salam. Amma Ba'du; 

Adapun sesudah itu, hamba La Syaik yang tidak ada apa-apa, yang buruk namanya, 
Darwish yang tidak berpakaian, Ahmad Sa'id Mujaddidi pada Nasab dan Tariqatnya, semoga 
cukuplah Allah Ta'ala bagi diriku, ingin menyatakan bahawa Hadhrat Haji Haramain 
Sharifain yang makbul di sisi Hadhrat Ilahi, Haji 'Alauddin Ahmad Rahmatullah 'Alaihi telah 
membuat permohonan bahawa meminta hamba menghuraikan tentang Muraqabat dan 
Isyghal yang diamalkan oleh Hadhrat Imam dan Qiblah kami, Qayyum Rabbani, Mujaddid 
Alf Tsani Syaikh Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah 'Alaih dan para keturunannya di dalam 
Silsilah Tariqat ini. 

Dengan merasakan bahawa diriku bersifat tiada berkelayakan maka permohonan 
tersebut tidak dapat daku tolak permintaan mereka. Maka daku telah memilih dari Kalam 
Para Masyaikh dari keempat-empat Silsilah lalu menghuraikan Azkar dan Asyghal mereka 
dan daku menamakan risalah ini sebagai "Arba' Anhar" yang bererti "Empat Sungai." 

Semoga Allah Ta'ala mengurniakan Taufiq dan hendaklah kita memohon dariNya. 
Daku telah menyusun risalah ini di atas empat sungai. Sungai yang pertama adalah Tariqah 
Syarifah Mujaddidiyah dan menjelaskan Isyghal dan Muraqabat. 1 

i 
i 

i 1 © 2012/1433 "Hadhrat <Faqir MauCawi j 'aMuddin jihmad jir-^wi M-flmani 'Kaqshbaridi 'Mujaddidi XJwaisi 'iJfiya 'jinhu firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar I I s 

I 
1 3. TARIQAT MUJADDIDIYYAH 

(Tf etahuilah bahawa Hadhrat Qayyum Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syaikh Ahmad 
y\ Faruqi Sirhindi Rahmatullah 'Alaih yang tarikh dan tahun kelahirannya adalah pada 
V-»14 Syawal 971 Hijrah dan wafatnya pada tahun 1034 Hijrah bahawa di sisi beliau, 
Insan adalah keterhimpunan daripada Sepuluh Latifah. Lima darinya bertakluk dengan Alam 
Amar dan lima yang lain bertakluk dengan Alam Khalaq. Lataif yang bertakluk dengan Alam 
Amar adalah Qalb, Ruh, Sirr, Khafi dan Akhfa. Asal bagi kelima-lima Lataif ini adalah di atas 
'Arash Majid yang bertakluk dengan La Makaniyyat yakni kewujudan yang tiada bertempat. 
Dengan Qudrat Allah Ta'ala yang sempurna, Dia telah mengamanahkan Jawahir Mujarradah 
atau Lataif ini kepada Jasmani Insan pada beberapa tempat. Dengan sebab takluk-takluk 
Duniawi dan tuntutan Syahwat Nafsani, kesemua Lataif ini telah menjadi lupa terhadap 
markaz asal-usulnya sehinggalah seseorang Syaikh Kamil dan Mukammil memberikan 
Tawajjuh kepadanya yang mana dengan Tawajjuh tersebut, seseorang mulai menyedari 
tentang asal-usulnya dan mulai cenderung ke arahnya yakni ke arah asalnya iaitu di atas 
'Arash. Kurniaan Ilahi dan pendekatan terhadapNya akan terzahir sehingga Salik sampai ke 
arah asal-usulnya. Kemudian, dia akan menuju ke arah asal bagi asalnya. Dan begitulah 
seterusnya di akan terus meningkat sehingga Salik akan sampai ke Hadhrat Zat Bahat yang 
kosong dari sebarang Sifat dan Shuyunat dan Maha Suci Dia. Kemudian Salik akan berhasil 
mencapai Baqa yang sempurna. 

Lima Lataif Alam Khalaq adalah Latifah Nafs dan Empat Lataif yakni Empat Anasir 
pada badan insan iaitu Air, Api, Angin dan Tanah. Asal bagi setiap Latifah Alam Khalaq 
adalah salah satu daripada Latifah Alam Amar iaitu: 

1) Asal bagi Latifah Nafs adalah asal bagi Qalb 

2) Asal bagi Latifah Angin adalah asal bagi Ruh 

3) Asal bagi Latifah Air adalah asal bagi Sirr 

4) Asal bagi Latifah Api adalah asal bagi Khafi 

5) Asal bagi Latifah Tanah adalah asal bagi Akhfa 

Seterusnya hendaklah diingat juga bahawa setiap satu Lataif ini mempunyai cahaya 
Nur yang berbeza-beza warnanya iaitu: 

1) Nur bagi Latifah Qalb adalah Kuning 

2) Nur bagi Latifah Ruh adalah Merah 

3) Nur bagi Latifah Sir adalah Putih 

4) Nur bagi Latifah Khafi adalah Hitam 

5) Nur bagi Latifah Akhfa adalah Hijau 

Sesudah melakukan Tazkiyah, Nur pada Latifah Nafs pada pendapatku adalah tanpa 
warna, yakni ianya tidak ada sebarang warna. Pada Latifah ini, setiap satu Latifah adalah 
daripada Para Anbiya Ulul ' Azmi dan berada di bawah telapak kaki mereka yang diberkati. 1 I- © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu JLrfa 'Anwar Tiflrba ' JLnfiar i 
1 

s 

1 Adapun: 

1) Latifah Qalb berada di bawah telapak kaki Hadhrat Adam ' Alaihissalam. 

2) Latifah Ruh berada di bawah telapak kaki Hadhrat Nuh dan Ibrahim ' Alaihimassalam. 

3) Latifah Sirr berada di bawah telapak kaki Hadhrat Musa 'Alaihissalam. 

4) Latifah Khafi berada di bawah telapak kaki Hadhrat Isa 'Alaihissalam. 

5) Latifah Akhfa berada di bawah telapak kaki Hadhrat Khatim Nabiyyin Wa Sayyid Al- 
Mursalin Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. 

Di sini, Para Masyaikh Hadhrat Naqshbandiyyah Rahmatullah 'Alaihim telah 
memberikan amalan-amalan untuk mengislahkan pertama-tama sekali pada Latifah Alam 
Amar dan untuk maksud tersebut Hadhrat Para Masyaikh telah menetapkan tiga jalan: 1) Zikir Ismu Zat dan Nafi Itsbat 

2) Muraqabah 

3) Bersuhbat dengan Syaikh Kamil 3.1 Zikir Ismu Zat 

Zikir Ismu Zat hendaklah dilakukan seperti berikut, bahawa lidah hendaklah ditemukan ke 
langit-langit dan mengosongkan hati dari sebarang khayalan lalu menganggap seolah-olah 
bahawa Buzurg yang diambilkan Zikir daripadanya sedang duduk di hadapannya. 
Kemudian dengan menggunakan lidah hati, hendaklah menyebut lafaz Allah Allah pada 
Latifah Qalb yang kedudukannya berada di bawah tetek kiri pada jarak dua jari ke arah 
ketiak. Hendaklah mengkhayalkan mafhum sebutan Allah Allah yakni bahawa Dia adalah 
Zat yang bersifat dengan segala sifat-sifat yang sempurna dan suci dari segala sifat-sifat 
kekurangan. Pada kebanyakan waktu, hendaklah berusaha untuk sentiasa berzikir secara 
berterusan sehingga zikir berjalan di dalam hatinya. Sesudah itu hendaklah berzikir pada 
Latifah Ruh yang kedudukannya bertentangan dengan Latifah Qalb iaitu di bawahnya tetek 
kanan pada kadar dua jari ke arah ketiak. Kemudian, hendaklah berzikir pada Latifah Sirr 
yang tempatnya selaras dengan tetek kiri dengan kadar dua jari arah ke tengah dada. 
Kemudian berzikir pada Latifah Khafi yang tempatnya selaras dengan tetek kanan dengan 
kadar dua jari arah ke tengah dada. Kemudian Latifah Akhfa yang tempatnya tengah-tengah 
dada. Hendaklah berzikir pada Latifah-latifah tersebut sehingga kelima-lima Lataif berjalan 
dengan Zikir. Sesudah itu, hendaklah berzikir pada Latifah Nafs yang tempatnya di tengah- 
tengah dahi. Kemudian, berzikir pada Latifah Qalibiyyah iaitu Lataif Empat Anasir yang 
tempat kedudukannya adalah pada seluruh jasmani insane yang mana hendaklah dilakukan 
Zikir pada Empat Lataif ny a sehingga ke seluruh zarah-zarah tubuh badannya berjalan dengan 
Zikirullah dan walau ke mana sahaja dia berada, Zikir akan tetap berjalan dalam dirinya. 
Ianya dinamakan sebagai Sultan Al-Azkar. Ketahuilah bahawa setiap Latifah Alam Amar 
terdapat asalnya di atas 'Arash. Selagi Tawajjuh Latifah Alam Amar belum sampai ke asalnya, 
Salik tidak akan berhasil mencapai Fana. Memerhatikan asal-usul ini adalah dengan menerusi 
amalan Muraqabat. 1 

i 
i 

i 1 s © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu JLrfa 'Anwar Tiflrba ' JLnfiar I 1 

I 
1 Adapun: 

1) Asal Qalb adalah Tajalli Afaliyyah Ilahi 

2) Asal Ruh adalah Tajalli Sifat Tsubutiyyah Ilahi 

3) Asal Sirr adalah Tajalli Shuyunat Zatiyyah Ilahi 

4) Asal Khafi adalah Tajalli Sifat Salbiyyah Ilahi 

5) Asal Akhfa adalah Tajalli Shan Jami' Ilahi 

Muraqabah Latif ah Qalb 

Muraqabah pada Latifah Qalb adalah dilakukan seperti berikut, bahawa Latifah Qalb dirinya 
hendaklah diletakkan seolah-olah sedang berada berhadapan dengan Latifah Qalb Mubarak 
Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu ' Alaihi Wasallam seraya memohon ke Hadhrat Al-Bari 
Ta'ala: 

"Ya Allah, limpahan Faidhz Tajalliyyat Afaliyyah dart Latifah Qalb Hadhrat 
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Ta'ala 'Alaihi Wa-Aalihi Wa-Ashabihi 
Wabaraka Wasallam sebagaimana yang telah sampai pada Latifah Qalb Hadhrat Nabi 
Adam 'Alaihissalam, sampaikanlah limpahannya pada Latifah Qalbku." 

Fana Latifah Qalb adalah dalam Tajalliyyat Afaliyyah iaitu dalam memerhatikan 
penzahiran serta paparan tindakan dan perbuatan Haqq Ta'ala pada Qalbnya. Dalam 
marhalah ini Salik akan melihat bahawa segala Af al perbuatan dirinya dan segala Af al 
perbuatan seluruh makhluk menjadi tersembunyi melainkan yang terzahir hanyalah Af al 
tindakan perbuatan Allah Ta'ala sahaja. Wilayat Qalb ini dinamakan sebagai Wilayat Adam 
'Alaihissalam dan seseorang Salik yang berhasil mencapai Wilayat ini dinamakan sebagai 
Adami Musharab. Seterusnya hendaklah melakukan Muraqabah pada Latifah Ruh. 

Muraqabah Latifah Ruh 

Muraqabah pada Latifah Ruh adalah dilakukan seperti berikut bahawa Latifah Ruh dirinya 
hendaklah diletakkan seolah-olah sedang berada berhadapan dengan Latifah Ruh Mubarak 
Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam seraya memohon ke Hadhrat Al-Bari 
Ta'ala: 

"Ya Allah, limpahan Faidhz Tajalliyyat Sifat Tsubutiyyah dari Latifah Ruh Hadhrat 
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Ta'ala 'Alaihi Wa-Aalihi Wa-Ashabihi 
Wabaraka Wasallam sebagaimana yang telah sampai pada Latifah Ruh Hadhrat Nabi Nuh 
'Alaihissalam dan Hadhrat Nabi Ibrahim 'Alaihissalam, sampaikanlah limpahannya pada 
Latifah Ruhku." 

Seseorang yang sampai Wasil yakni berhasil mencapai Ma'rifat Ilahi menerusi Latifah 
Ruhnya adalah digelar sebagai Ibrahimi Musharab. Pada waktu ini Salik akan menafikan 
segala sifat-sifat pada dirinya dan segala sifat pada seluruh makhluk dan menisbatkan segala 
sifat tersebut kepada Zat Allah Ta'ala. Sesudah itu, dilakukan Muraqabah pada Latifah Sirr. 1 

I 

§2 V, I © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar B9 1 

I 

1 
1 

1 

1 

J Muraqabah Latif ah Sirr 

Muraqabah Latifah Sirr adalah seperti berikut, bahawa hendaklah meletakkan Latifah Sirr 
dirinya di hadapan Latifah Sirr Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam 
seraya memohon: 

"Ya Allah, limpahkanlah Faidhz Shuyunat Zatiyyah dari Latifah Sirr Hadhrat Nabi 
Muhammad Sallallahu Ta'ala 'Alaihi Wa-Aalihi Wa-Ashabihi Wabaraka Wasallam yang 
telah sampai ke Latifah Sirr Hadhrat Nabi Musa ' Alaihissalam, sampaikanlah kepada 
Latifah Sirrku" 

Seseorang yang sampai Wasil Ilahi, yakni sampai kepada Allah menerusi Latifah Sirr 
ini, dia dinamakan sebagai Musawi Musharab. Pada waktu ini, Salik akan mendapati zatnya 
Fana dalam Zat Haqq Ta'ala. Sesudah itu dilakukan Muraqabah pada Latifah Khafi. 

Muraqabah Latifah Khafi 

Muraqabah Latifah Khafi adalah seperti berikut: Bahawa hendaklah meletakkan Latifah Khafi 
dirinya di hadapan Latifah Khafi Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam 
seraya memohon: 

"Ya Allah, limpahkanlah Faidhz Sifat Salbiyyah dari Latifah Khafi Hadhrat Nabi 
Muhammad Sallallahu Ta'ala 'Alaihi Wa-Aalihi Wa-Ashabihi Wabaraka Wasallam yang 
telah sampai ke Latifah Khafi Hadhrat Nabi 'Isa 'Alaihissalam, sampaikanlah kepada 
Latifah Khafiku" 

Seseorang yang sampai ke maqam ini dia dinamakan sebagai 'Isawi Musharab. Pada 
maqam ini. Pada maqam ini, Salik akan dipersaksikan tentang Munfarad Keesaan dan 
Mujarrad ketunggalan Hadhrat Haqq Ta'ala mengatasi seluruh 'Alam. Kemudian dilakukan 
Muraqabah pada Latifah Akhfa. 

Muraqabah Latifah Akhfa 

Muraqabah Latifah Akhfa adalah seperti berikut, bahawa hendaklah meletakkan Latifah 
Akhfa dirinya di hadapan Latifah Akhfa Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi 
Wasallam seraya memohon: 

"Ya Allah, limpahkanlah Faidhz Shan Jami' yang telah dilimpahkan kepada Latifah 
Akhfa Hadhrat Nabi Muhammad Sallallahu Ta'ala 'Alaihi Wa-Aalihi Wa-Ashabihi 
Wabaraka Wasallam, sampaikanlah kepada Latifah Akhfaku." 

Seseorang yang Wasil sampai ke Maqam ini, dia dinamakan sebagai Muhammadi 
Musharab. Pada Maqam ini Salik akan bernasib baik mencapai ciri yang dimafhumkan 
dengan sabdaan, 

"Berakhlaqlah kamu dengan akhlaq-akhlaq Allah." 

Syair: 

Tidak diketahui bahawa kekasih hendakkan siapa 
Dan kecenderungannya adalah terhadap siapa 1 

i 
i 
i 
i 

i 1 © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu JLrfa 'Anwar Ti^rba ' JLnhar 1 s 


3.2 Zikir Nafi Itsbat 

Tariqah Zikir Nafi Itsbat adalah seperti berikut: 

1) Pertama-tama sekali hendaklah menahan nafas dibawah pusat 

2) Dengan lidah khayalan mengucapkan kalimah LA dari bawah pusat dan 
membawanya hingga ke otak. 

3) Lafaz ILAHA dibawa ke bahu kanan 

4) Lafaz ILLA ALLAH dilalukan ke atas kelima-lima Latifah, lalu menghentakkan 
ke Qalb dengan kuat dan bersungguh-sungguh, bahawa kesan zikir tersebut 
sampai ke seluruh Lataif 

5) Mengucapkan lafaz MUHAMMADUR RASULULLAH Sallallahu 'Alaihi 
Wasallam ketika melepaskan nafas menerusi lidah khayalan. 

Mengkhayalkan makna zikir adalah suatu syarat bahawa selain Zat Haqq, tiada suatu pun 
yang menjadi maksud. 

1) Ketika menyebut LA ILAHA hendaklah menafikan Hasti kewujudan dirinya dan 
seluruh kewujudan yang lain, dan ketika mengitsbatkan ILLA ALLAH 
hendaklah diisbatkan Zat Hadhrat Haqq Ta'ala. 

2) Ketika melakukan zikir ini, adalah dengan lidah khayal dan dengan penuh 
kerendahan dan kelemahan diri dan dengan penuh rasa kebergantungan 
memohon ke Hadhrat Bari Ta'ala dengan munajat bahawa, "Ya Allah, Engkau 
adalah maksudku dan keredhaanMu adalah tuntutanku. Dikau kurniakanlah 
cinta Mahabbat dan pengenalan MakrifatMu kepadaku." Diri hendaklah 
bertawajjuh kepada Qalb dan Qalb hendaklah bertawajjuh ke Hadhrat Ilahi. 

Perlulah dilakukan kedua-dua perkara ini, kerana penghasilan nisbat adalah mustahil 
tanpa perkara tersebut. Tawajjuh pada Qalb ini dinamakan sebagai Wuquf Qalbi. Kemudian, 
adalah perlu juga dilakukan bahawa hati hendaklah dijauhkan dari sebarang khayalan dan 
was-was supaya segala khayalan ini tidak dapat mengatasi dirinya. Ianya dinamakan sebagai 
Nigah Dashat Menahan nafas ketika berzikir adalah berfaedah. Antara faedahnya adalah 
kehangatan hati, Shauq dan Zauq, kelembutan hati, cinta Mahabbat, terhindarnya segala 
khayalan serta was-was dan dengannya juga boleh terhasil Kashaf. Dalam melakukan Zikir 
Nafi Itsbat hendaklah mengamalkan dan memerhatikan pada bilangan yang ganjil. Ianya 
dinamakan sebagai Wuquf Adadi. Cara Zikir Nafi Itsbat yang telah dinyatakan telah diajarkan 
oleh Hadhrat Nabi Khidir 'Alaihissalam kepada Hadhrat Khwajah 'Abdul Khaliq Ghujduwani 
Rahmatullah 'Alaih. Dalam satu nafas, dari 1 sehingga 21, jikalau sampai ke bilangan 21 dan 
tiada melihat sebarang faedah, maka amalnya adalah batil. Hendaklah memulakan semula 
dari mula dengan memerhatikan syarat-syaratnya dengan baik dan melakukannya dengan 
bersungguh-sungguh secara berterusan. Tariqah yang kedua adalah Muraqabah yang 
maksudnya adalah bahawa tanpa zikir dan tanpa Rabitah Syaikh, hendaklah memelihara hati 
dari khayalan yang fasid dan hendaklah bertawajjuh dengan bersungguh terhadap Allah 
Ta'ala. Tadbir cara melakukannya adalah bahawa dengan merasa kelemahan diri, hendaklah 
bertawajjuh ke Hadhrat Zat Ilahi pada setiap waktu supaya bertawajjuh kepada Allah Ta'ala 
menjadi suatu adat baginya tanpa kesukaran. Ianya juga dinamakan sebagai Hudhur dan 
merupakan maksud zikir. 1 


© 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

4 io I firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar B9 

I 

w. ! 

J 

1 3.3 Bersuhbat dengan Syaikh Kamil 

Tariqah ketiga adalah bersuhbat dengan Syaikh Kamil dan Mukammil, bahawa menuntut 
faedah limpahan Faidhz menerusi Suhbat dengannya. Dengan Tawajjuh Syaikh dan 
keberkatan ikhlasnya, hati akan menjadi suci dari Ghaflat kelalaian. Jazbah cinta Mahabbat 
dan kilauan cahaya-cahaya Musyahadah Ilahi akan menerangi batin para Salik. Ketika berada 
bersama Syaikh, hendaklah beradab dan menggembirakan hatinya dan berfikir ke arah 
tersebut. Ketika ketiadaannya, hendaklah menggambarkan dirinya bahawa murid akan 
mendapat limpahan Faidhz. Para Masyaikh telah berkata bahawa jalan ini adalah suatu jalan 
yang menyampaikan kapada maksud dengan mudah dan ianya dinamakan sebagai Rabitah. 

3.4 Daerah Imkan 

Sesudah semua amalan-amalan dan Isyghal ini dilakukan, apabila hati sudah mencapai 
Hudhur dan Jam'iyyat dan lebih kurang empat jam tiada sebarang khatrah dan was-was 
dalam hati, maka ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahawa Salik sudah menempuh 
Daerah Imkan yang di sisi Para Masyaikh dikatakan sebagai Daerah Pertama. Sebahagian Para 
Masyaikh telah melihat cahaya-cahaya dan telah menempuh daerah ini dan menyatakan 
tanda-tandanya bahawa separuh bahagian pertama Daerah Imkan adalah dari bumi sehingga 
ke 'Arash dan separuh bahagian kedua adalah dari 'Arash sehingga ke atas-atasnya. Alam 
Khalaq berada di bawah 'Arash dan gambarannya adalah seperti berikut: 

AlamAmar 

Asal Qalb— > TajalliAf alllahi 
Asal Ruh — > SifatTsubutiyyahllahi 
AsalSirr — > Shuyunat Zatiyyah Ilahi 
Asal Khafi— > Sifat Salbiyy ah Ilahi 
AsalAkhfa~> Shan Jami' Ilahi 

'Arash 1 1 Alam Khalaq 

Asal Nafs — -> Qalb 
Asal Angin — > Ruh 

Asal Air -> Sirr 

AsalApi >Khafi 

Asal Tanah — > Akhf a Rajah 1: Daerah Imkan I" © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu JLrfa 'Anwar Ti^rba ' JLnfiar I 3.5 Muraqabah Ma'iyyat Daerah Wilayat Sughra 

Sesudah melakukan kegiatan sughal, Salik hendaklah menyibukkan dirinya dalam 
Muraqabah pada ayat Al-Quran: 


I 

1 
I "Dan Dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada." 

Hendaklah dikhayalkan makna ayat ini bahawa kebesertaan Ma'iyyat dengan Allah 
Ta'ala adalah dengan diriku dan seluruh Zarrah Kainat. Pada maqam ini, menyebut kalimah 
LA ILAHA ILLA ALLAH dengan lisan iaitu Zikir Tahlil Lisani dengan cara bahawa Tawajjuh 
Salik hendaklah terhadap Qalb dan Tawajjuh Qalb adalah terhadap Allah Ta'ala sambil 
memerhatikan makna akan memberikan banyak faedah. Dalam Muraqabah ini, mansha 
Faidhz adalah Daerah Wilayat Sughra dan limpahan Faidhz adalah warid pada Latifah Qalb. 
Daerah Wilayat Sughra adalah daerah yang kedua dan ianya dinamakan sebagai Daerah Zhil 
Bayanganl Asma dan Sif at Allah Ta'ala. Pada maqam ini, Salik akan berhasil melakukan Sayr 
dalam Tajalliyyat Af'aliyyah Ilahiyyah. Pada martabat ini juga, akan terhasil Tauhid Wujudi, 
Shauq dan Zauq, tangisan dan kesedihan, Istighraq ketenggelaman dalam Zat Haqq pada 
setiap waktu, Mahwiyyat bersendirian terhadap Allah Ta'ala dengan Tawajjuh yang 
sempurna, terhindarnya sebarang khayalan Masiwa selain daripada Allah Ta'ala dan ianya 
juga dinamakan sebagai Fana Qalb. Apabila Tawajjuh Salik ke arah atas menjadi hilang dan 
terputus, dia akan merasa dirinya diliputi dari keenam-enam arah dan akan berlaku Tazkiyah 
pada Nafs yang kedudukannya di antara 2 kening. Maka dia sampai ke Wilayat Kubra, iaitu 
Wilayat Para Anbiya dan akan mula bersiar di dalamnya. 

3.6 Muraqabah Daerah Wilayat Kubra 

Daerah Wilayat Kubra mengandungi tiga daerah dan satu Qaus. Pada Daerah Pertama 
Wilayat Kubra hendaklah melakukan Muraqabah pada mafhum ayat Al-Quran: 1 


'Dan Kami adalah lebih dekat kepadanya dari urat lehernya' 

Niatnya hendaklah dilakukan seperti berikut: 

"Dari Zat yang lebih dekat dengan urat leherku, Faidhz sedang terlimpahpadaku. 
Mansha Faidhz adalah Daerah Pertama Wilayat Kubra dan Mazvrid Faidhz pada Latifah 
Nafs dan lima Lataif Alam Amar." 

Pada martabat ini, menyebut kalimah LA ILAHA ILLA ALLAH dengan lisan iaitu Zikir 
Tahlil Lisani dan mengkhayalkan syarat-syaratnya akan memberikan peningkatan. Dengan 
Tawajjuh yang sempurna kepada Allah Ta'ala, khatrah dan was-was dapat dihindarkan. Yd © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

4l2h firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar 1 B Begitu juga 'Uruj dan Nuzul dan pada Qalb, akan berlaku suatu kaifiyat yang khas, 
bahkan secara perlahan-lahan kaifiyat tarikan tersebut akan tertarik sehingga sampai ke 
seluruh badan. Pada martabat ini, nisbat hal keadaan dan kaifiyat Latifah Qalb adalah tanpa 
warna dan tanpa rasa. Apabila nisbat martabat ini sudah menjadi kuat pada Latifah Nafs, 
maka kesedaran tentang Qalb akan hilang. 

Daerah Kedua Wilayat Kubra Pada daerah ini dilakukan Muraqabah pada makna ayat Al-Quran: I * - * It 

! 

I 

1 "Dia mencintai mereka dan mereka juga mencintaiNya." 

Sambil memerhatikan serta memikirkan pengertian makna dengan menggambarkan 
bahawa, "Dari Zat yang mengasihiku dan daku mengasihiNya, limpahan Faidhz sedang 
terlimpah pada Latifah Nafsku. Mansha tempat terbit Faidhz adalah Daerah yang kedua 
Wilayat Kubra, iaitu Asal bagi Daerah Pertama. Mawrid Faidhz terlimpah pada Latifah 
Nafs." 

Daerah Ketiga Wilayat Kubra Pada daerah ini dilakukan Muraqabah pada makna ayat Al-Quran: 1 A *£r ( 

"Dia mencintai mereka dan mereka juga mencintaiNya. " 

Sambil memerhatikan serta memikirkan pengertian makna dengan menggambarkan 
bahawa, "Dari Zat yang mengasihiku dan daku mengasihiNya, limpahan Faidhz sedang 
terlimpah pada Latifah Nafsku. Mansha tempat terbit Faidhz adalah Daerah yang ketiga 
Wilayat Kubra, iaitu Asal bagi Daerah Kedua. Mawrid Faidhz terlimpah pada Latifah Nafs." 

Daerah Qaus Wilayat Kubra 

Pada daerah ini dilakukan Muraqabah pada makna ayat Al-Quran: 1 

s 

f 

s 
"Dia mencintai mereka dan mereka juga mencintaiNya." 

Sambil memerhatikan serta memikirkan pengertian makna dengan menggambarkan 
bahawa, "Dari Zat yang mengasihiku dan daku mengasihiNya, limpahan Faidhz sedang 
terlimpah pada Latifah Nafsku. Mansha tempat terbit Faidhz adalah Daerah Qaus Wilayat 
Kubra, iaitu Asal bagi Daerah Ketiga. Mawrid Faidhz terlimpah pada Latifah Nafs. I" © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar I Ketiga-tiga asal-usul ini adalah iktibar bagi Zat Haqq Ta'ala yang merupakan 
permulaan bagi Sifat dan ShuyunatNya. Syair: Bagi setiap hijab yang telah ditempuh 
Terdapat hijab lagi yang perlu ditempuh 'f. Pada maqam yang tinggi ini, Salik akan dapat menghasilkan perkara-perkara berikut: 1 
1 

J 

J 1) Dadanya akan terbuka yang diistilahkan sebagai Sharah Sadr. 

2) Mencapai maqam Sabar dan Syukur. 

3) Redha dengan Qadha dan Qadhar dan tiada lagi keraguan tentangnya. 

4) Menerima segala ahkam Syariat tanpa memerlukan dalil. Bagi perkara- 
perkara yang memerlukan tuntukan dalil, kesemuanya menjadi Badihi dan 
akan berhasil mencapai ketenteraman dalam apa-apa hal keadaan. 

5) Keyakinan yang sempurna terhadap segala janji-janji Allah akan mula 
terhasil dalam dirinya. 

6) Nafs akan menjadi Istihlak dan Idhzmihlal yakni rasa berasa binasa dan 
terserap sebagaimana ais yang menjadi cair di tengah matahari. 

7) Tauhid Shuhudi akan mula datang dalam kesedarannya. 

8) "Ana" yakni keakuan diri akan mati dan Salik mendapati bahawa 
kewujudannya adalah ibarat bayang bagi kewujudan Haqq dan menganggap 
kewujudannya adalah sebagai menuruti kewujudan Haqq Ta'ala. 

9) Apabila lafaz "Aku" sukar untuk digunakan kepada dirinya sendiri, maka 
dia menganggap dirinya sebagai Majaz dan menganggap bahawa segala 
niatnya hanya layak untuk dicela dan menganggap segala amalannya serta 
kekurangan. 

10) Akhlak-akhlak yang terpuji akan mula terzahir dan akhlak-akhlak yang 
buruk seperti tamak haloba, bakhil, hasad dengki, khianat, takabbur dan 
sebagainya akan ditazkiyahkan. 

Sesudah menempuh Daerah Wilayat Kubra dan melakukan Sayr pada Isim Az-Zahir, 
maka Salik akan menempuh Sayr dan Suluk pada Isim Al-Batin. Sayr Isim Al-Batin 
dinamakan sebagai Wilayat 'lily a yang merupakan Wilayat Para Malaikat yang mulia. I 1 

i 

i 
i 

i © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 14 JLrfa 'Anwar Ti^rba ' JLnfiar i 

i 

1 3.7 Muraqabah Daerah Wilayat Ulya Pada Wilayat 'Ulya, kegiatan adalah berlaku pada tiga anasir kecuali unsur Tanah yakni Api, 
Air dan Angin. Di dalam Muraqabah Wilayat 'Ulya, hendaklah direnungkan tentang Zat Bari 
Ta'ala yang dinamakan dengan Isim Al-Batin. Mansha Faidhz terbit dari Daerah Wilayat 
'Ulya. Melakukan Zikir kalimah LA ILAHA ILLA ALLAH dan melakukan banyak Solat 
Nawafil akan menghasilkan peningkatan. Di dalam daerah ini, akan terhasil Tawajjuh Hudhur 
dan 'Uruj serta Nuzul yang pada ketiga-tiga anasir dan akan berlaku keajaiban di dalam batin 
dan keluasan serta kesesuaian dengan Para Malaikat yang tinggi dan boleh jadi Malaikat akan 
terzahir pada dirinya. Rahsia yang hanya layak untuk disembunyikan akan mulai diketahui 
olehnya. Sesudah menempuh Sayr pada Isim Az-Zahir dan Isim Al-Batin, maka Salik seolah- 
olah sedang bersiar menuju maksud yakni Zat Bahat yang Maha Tulen akan dipermudahkan 
untuknya. Sesudah menempuh Wilayat 'Ulya, jika terhitung dalam pergurniaan Ilahi, maka 
seorang Salik itu pertama sekali akan melakukan Sayr dalam Kamalat Kamalat Nubuwwat. 3.8 Muraqabah Daerah Kamalat 

Daerah Kamalat terdiri daripada Kamalat Nubuwwat, Kamalat Risalat dan Kamalat Ulul 
'Azmi. Yang dituntut dari Kamalat Nubuwwat ini adalah Tajalli Zati Daimi tanpa purdah 
Asma dan Sifat. Pada maqam ini hendaklah dilakukan Muraqabah terhadap Zat Bahat yang 
merupakan Mansha Kamalat Nubuwwat dan Mawrid Faidhz adalah pada Latifah Tanah. 
Pada maqam yang ajaib ini, dengan menempuh satu titik darinya adalah lebih baik daripada 
seluruh Maqamat Wilayat. Akan terhasil padanya, kehadiran Hudhur yang tanpa arah. 
Sentiasa berjaga-jaga mengawasi hatinya, akan terhindar darinya Shauq yang tidak terkawal 
dan akan terhasil yakin menerusi maqam ini. Ini adalah maqam bagi Ma'rifat yang mana di 
sini hal keadaannya adalah terasa serba kekurangan. Pengertian makna ayat Al-Quran, 
"Pandangan juga tidak dapat menanggapinya." Di antara tanda-tanda pada Maqam Kamalat 
Nubuwwat adalah bahawa Idrak atau kefahaman di sini menjadi terhapus, tidak mengetahui 
tentang Nisbat Batin dan tidak menghiraukannya. Dan Haqiqat Wusul 'Uryani akan terhasil 
pada maqam ini. Pada maqam ini, yang berlaku hanyalah Wusul dan tiada lagi Husul. 

Syair: 

Ikatan perhubungan tanpa Kaifiyat dan tanpa Qiyas 
Adalah ikatan perhubungan Rabb An-Nas yang beserta dengan jiwa An-Nas 

Yakni, Tuhan manusia dan diri manusia itu, di antara kedua-duanya, terdapat suatu 
perhubungan yang sukar untuk difikirkan dan adalah tanpa kaifiyat. Pada maqam ini akan 
terhasillah kesucian Qalb dan ketenteraman yang sempurna, Ittiba' menuruti Syari'at 
Muhammadiyyah, keluasan dalam Nisbat Batin dan terhasillah tanpa warna dan tanpa 
kaifiyat. 1 © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar I 
I I 

1 

1 
I 

1 Ma'rifat-ma'rifat pada maqam ini adalah merupakan Syari'at bagi Para Anbiya 
'Alaihimussolatu Wassalam kerana ini adalah merupakan maqam Para Anbiya 
'Alaihimussolatu Wassalam dan orang-orang selain mereka yang bukan Nabi dapat mencapai 
maqam ini menerusi ikutan dan perwarisan terhadap Para Anbiya 'Alaihimussolatu 
Wassalam. Tauhid Wujudi dan Quyubi yang merupakan makrifat-makrifat di dalamnya akan 
ditinggalkan di tengah jalan. 

Sesudah itu melakukan Muraqabah Kamalat Risalat dengan niat bahawa, "Dari Zat 
Bahat iaitu Mansha Kamalat Khas Risalat sedang terlimpah limpahan Faidhz ke atas Haiat 
Wahdaniku." Apabila kesemua Sepuluh Lataif mencapai kesempurnaan dan telah teguh, 
ianya dinamakan sebagai Haiat Wahdani yang mana 'Uruj dan Nuzul dan tarikan Jazbah 
adalah pada bahagian seluruh tubuh badan. Dengan memperbanyakkan tilawat Quran Majid 
dengan qiraat yang panjang dalam solat Nawafil akan memberikan peningkatan rohaniah 
pada Kamalat Tsalatsah. 

Begitu juga pada Haqaiq Sab' ah iaitu Tujuh Haqiqat-haqiqat yang mana penjelasannya 
akan dijelaskan nanti. Pada martabat ini juga, akan berlakulah kaifiyat tanpa warna dan tanpa 
kaifiyat. Kesemua maqamat ini di dalam lautan Zat Bahat Haqq Ta'ala yang tidak bertepi 
adalah seumpama ombak bagi ZatNya yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Sesudah itu, 
melakukan Muraqabah menuntut limpahan Faidhz ke atas Haiat Wahdani dari Zat Bahat iaitu 
Mansha Kamalat Ulul 'Azmi. 3.9 Muraqabah Daerah Haqaiq Ilahiyyat 

Sesudah itu, dilakukan Muraqabah Haqiqat Ka'abah dengan cara bahawa limpahan Faidhz 
dari Zat Wajib Al-Wujud yang seluruh mumkinat bersujud kepadaNya iaitu mansha Hakikat 
Ka'abah Rabbani sedang terlimpah pada Haiat Wahdaniku. Salik akan diperlihatkan akan 
'Azmat keagungan dan Kibriya kebesaran Allah Ta'ala dan pada batin Salik akan 
ditenggelami dengan kehebatan Haqq Ta'ala. Apabila Fana dan Baqa sudah terhasil pada 
martabat yang suci ini, maka Salik akan mendapati bahawa dirinya bersifat dengan sifat-sifat 
tersebut dan merasakan bahawa seolah-olah mumkinat sedang memberikan Tawajjuh 
terhadap dirinya. 

Sesudah itu, dilakukan Muraqabah Haqiqat Quran Majid bahawa, "Limpahan Faidhz 
dari Zat Yang Sempurna dan Maha Luas tanpa kaifiyat iaitu Mansha Haqiqat Quran Majid 
sedang terlimpah pada Haiat Wahdaniku." Rahsia-rahsia batin Kalam Ilahi akan terzahir pada 
maqam ini dan pada pandangannya akan mendapati bahawa setiap huruf dari Kalam Allah 
Ta'ala itu mengandungi makna ibarat sungai yang tidak ada penghujungnya. Di sini, maksud 
utamanya akan terhasil ketika seorang Qari membaca Al-Quran pada lidahnya terdapat 
hikmah syajarah Musawi dan Qari akan mendapati bahawa seluruh Qalibnya menjadi lidah 
untuk membaca Al-Quran. Tanda terzahirnya cahaya nurani Al-Quran ke atas batin seseorang 
Arif adalah akan berlaku waridnya seumpama suatu bebanan yang berat. 1 s © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

4 16 I JLrfa 'Anwar Tiflrba ' JLnfiar I 

I 
w. Makna ayat Al-Quran: 9 S s 

1 
1 

1 "Sesungguhnya Kami (Allah) akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu." [73:5] 

Ayat ini mengisyaratkan kepada hakikat ini. Pada martabat yang suci ini juga, terdapat 
satu martabat yang lebih tinggi yang dinamakan Haqiqat Solat. Melakukan Muraqabah 
Haqiqat Solat adalah dengan cara Salik hendaklah berniat bahawa limpahan Faidhz dari Zat 
yang tanpa misal, Maha Sempurna dan Maha Luas yang tanpa kaifiat iaitu mansha Haqiqat 
Solat sedang terlimpah pada Haiat Wahdaniku. Berkenaan dengan maqam yang tinggi ini, 
bagaimana hendak dijelaskan kerana Haqiqat Quran Majid adalah suatu bahagian darinya 
dan Haqiqat Ka'abah adalah bahagian kedua darinya. Sesiapa di kalangan Salik yang dapat 
mencapai Haqiqat Solat ini, maka ketika dia melakukan Solat dia akan Fana meninggalkan 
dunia ini dan sedang masuk ke dalam Alam Akhirat. Di dalam Hadits Syarif dinyatakan 
bahawa: 

"Hendaklah kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya." 

Kefahamannya akan diperolehi di dalam maqam Haqiqat Solat ini secara sepenuhnya. 
Berkenaan dengan hal yang mulia ini, Rasulullah Sallallahu ' Alaihi Wasallam telah bersabda: 
"Solat itu adalah Mikraj orang Mukmin." 

Dan juga Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda: 

"Saat paling hampir seorang hamba dengan Allah ialah ketika dia sujud." 

Jikalau tidak diperintahkan perintah Solat, maka siapakah yang dapat menyelak tabir 
wajah Allah Ta'ala yang dimaksudkan dan siapakah yang akan memimpin para penuntut 
kepada apa yang dituntut? Dengan Solat, akan memberikan kelazatan bagi orang yang sedang 
kegelisahan dan menerusi Solat juga akan memberikan kerehatan bagi orang sedang 
kesakitan. Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam pernah bersabda: 

"Ya Bilal, rehatkan kami dengan Solat." 

Hadits ini mengisyaratkan tentang Haqiqat Solat tersebut. Hadhrat Baginda Rasulullah 
Sallallahu 'Alaihi Wasallam juga pernah bersabda: 
"Penyejuk mataku adalah dalam Solat." 

Hadits ini juga memandu kita ke arah Haqiqat Solat. Apabila orang ramai tidak 
menyedari tentang Haqiqat Solat maka kerana itulah suatu golongan dari Para Sufi, untuk 
mencapai Idhztirab dan menuntut ketenangan limpahan Faidhz dan untuk mencapai apa 
yang dituntut mereka adalah menerusi Sima' dan Wajad and Tawajjad. Kerana itulah mereka 
telah menjadikannya sebagai adat. 1 © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar 


Jikalau suatu rahsia dari kesempurnaan Solat terzahir ke atas mereka, maka sudah 
tentu mereka tidak akan sekali-kali akan ingat untuk melakukan Sima', Wajad dan Tawajjad. 
Di atas Haqiqat Solat, adalah martabat Ma'budiyyat Sirfah yang merupakan asal bagi seluruh 
Haqaiq Ilahiyyah. Pada martabat ini, akan terzahir keluasan dan kekurangan pada diri sendiri. 
Ketika ini, Sayr Qadami telah tamat. Akan tetapi Alhamdulillah, Para Masyaikh tidak 
menegah untuk melakukan Sayr Nazari dengan pemerhatian. Sayr Qadami tidak diperlukan 
lagi, yakni langkahan kaki tidak akan menyampaikan Salik pada kesedarannya tentang 
Ma'budiyyat Sirfah. Bahkan dengan Sayr Nazari, limpahan Faidhz boleh diambil menerusi 
pemikiran kerana pemerhatian Nazari boleh sampai ke setiap tempat. Syair: Adalah suatu bala, 
Jika perkara ini tidak berlaku. J 
1 

J Pada martabat ini dilakukan Muraqabah limpahan Faidhz dari Zat Mahadhz iaitu Mansha 
Ma'budiyyat Sirfah. 

"Berhenti wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhan berselawat kepadamu." 

Yakni suara yang didengar oleh Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam ketika 
perjalanan Mi'raj menuju Allah Ta'ala selepas Baginda berpisah dengan Jibrail 'Alaihissalam. 
Kemungkinan mengisyaratkan kepada maqam ini supaya berhenti melakukan Sayr Qadami, 
yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam berhenti dan langkah kakinya 
tidak maju kehadapan kerana di atas martabat hakikat adalah martabat Tajarrud dan 
Tanzihah, kesucian Hadhrat Haqq Ta'ala bahawa di sana langkahan kaki tidak dibenarkan 
untuk dibawa bersama dan tidak diperlukan lagi. 

Pada maqam ini akan tersingkap haqiqat kalimah LA ILAHA ILLA ALLAH dan 

menafikan segala pengabdian terhadap Masiwa dan akan terhasil pada maqam ini Salik 
mencapai suatu keyakinan yang sempurna bahawa tiada satu pun yang layak disembah 
melainkan Ma'bud Haqiqi dan akan terpisah antara ' Abid dan Ma'bud. 

Maka, kalimah LA ILAHA ILLA ALLAH, jika dinisbatkan dengan golongan Para 
Muntahi, adalah LA MA'BUD ILLA ALLAH yakni tiada yang disembah melainkan Allah, 
ianya dapat diketahui pada maqam ini. Sebagaimana untuk Para Mubtadi, dengan nisbat LA 
MAWJUD ILLA ALLAH dan golongan Para Mutawassit dengan nisbat LA MAQSUD ILLA 
ALLAH. 

Pada maqam yang Muqaddas ini, peningkatan Nazari dan kecepatan Basirah adalah 
terkandung di dalam amalan Solat. Ketahuilah bahawa, Sayr Haqiqat Ilahiyyah habis 
sehingga di sini. Kini, untuk meningkat dari Haqiqat ini adalah didasarkan hanya dengan 
kurnian dan Fadhzal Allah Ta'ala. Sekarang akan diperjelaskan tentang Haqaiq Anbiya. 1 

I 

§2 1 © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar 1 
1 

1 
I 

9 


3.10 Muraqabah Daerah Haqaiq Anbiya 

Peningkatan pada Maqam Haqaiq ini adalah tertegak di atas kecintaan Mahabbat terhadap 
Sayyid Al-Abrar Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam sebagaimana Hadhrat Haqq 
Ta'ala telah menjadikan zat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam sebagai 
KekasihNya. Begitu juga Allah Ta'ala mengasihi segala sifat dan af alnya. Maka kecintaan 
Mahabbat itu terbahagi kepada dua iaitu: 

1) Muhibbiyyat iaitu yang mengasihi. 

2) Mahbubiyyat iaitu yang dikasihi. 

Penzahiran kesempurnaan Mahabbat Zatiyyah adalah di dalam Haqiqat Nabi Musa 
Kalimullah 'Alaihissalam; dan penzahiran Kamalat Sifati yakni kesempurnaan sifat-sifat dan 
kecintaan terhadap yang dicintai pada NamaNya atau Mahbubiyyat Asma-i adalah di dalam 
Haqiqat Ibrahimi Khalilullah 'Alaihissalam dan beberapa Para Anbiya yang lain. Oleh kerana 
itu pertama sekali Salik hendaklah bersiar di dalam Kamalat Sifati dan Haqiqat Ibrahimi, 
bahawa maqam ini adalah Maqam Khullat secara Tnayahnya dan di sinilah permulaannya. 
Pada Maqam Haqiqat Ibrahimi ini Muraqabah dilakukan seperti berikut, "Bahawa limpahan 
Faidhz dari Hadhrat Zat iaitu Mansha Haqiqat Ibrahimi sedang terlimpah pada Haiat 
Wahdaniku." Maqam ini sangatlah ajaib dan mengandungi banyak keberkatan. Para Anbiya 
yang mulia adalah pengikut Hadhrat Nabi Ibrahim Khalilullah 'Alaihissalam dan Hadhrat 
Baginda Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam juga telah diwajibkan menerusi ayat 
Al-Quran yang mulia supaya menuruti serta mengikuti Millah Ibrahim 'Alaihissalam secara 
Hanif sepertimana firmanNya: 

"Hendaklah kamu menuruti Millah Ibrahim dengan Hanif." 

Maka Hadhrat Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah diperintahkan 
untuk mengikuti Millah Ibrahim 'Alaihissalam dengan meninggalkan segala maksud yang 
selain Allah Ta'ala. Kerana itulah, Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi 
Wasallam di dalam Selawat terhadap diri Baginda telah menyerupai permohonan Selawat 
sebagaimana yang telah dilimpahkan ke atas Nabi Ibrahim 'Alaihissalam. Adapun Baginda 
Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah mengajarkan ummatnya untuk 
membacakan Selawat Ibrahimi yang bermaksud: 1 s © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'TJfiya 'jinhu JLrfa 'Anwar Tiflrba ' JLnfiar 83 I I 

J 
1 

1 Selawat Ibrahimi 

Dengan membaca Selawat Ibrahimi pada maqam ini akan menghasilkan peningkatan 
dan pada Salik akan terbentuklah suatu kejinakan yang khas dan khalwat dengan Hadhrat Zat 
Haqq Ta'ala. Dan pada Mahbubiyyat Sifati yang pada Alam Majaz dita'birkan dengan 
pencirian-pencirian tentang Sifat-sifat akan mula datang pada diri Salik. Setelah menempuh 
maqam ini Salik akan bersiar di dalam Haqiqat Musawi yang merupakan kinayat iaitu nama 
gelaran bagi Muhabbat Sirfah. 

Muraqabah dilakukan seperti berikut: "Bahawa limpahan Faidhz dari Hadhrat Zat 
iaitu Mansha Hadhrat Musawi sedang terlimpah pada Haiat Wahdaniku." 

Pada maqam ini akan terzahir suatu kaifiyat yang ajaib dengan sangat kuat. Penzahiran 
Kamalat Muhibbiyyat yakni Muhabbat Zati adalah dengan ciri Istighna dan Bey Niyazi. Ianya 
adalah kerana pada sebahagiaan keadaan akan terbit keluar kalimah-kalimah perkataan yang 
pernah diungkapkan oleh Hadhrat Nabi Musa 'Alaihissalam tanpa sebarang kesukaran. 
Adapun Allah Ta'ala menukilkan kalam perkataan Hadhrat Nabi Musa 'Alaihissalam lalu 
telah berfirman: 

"Ianya melainkan fitnah untukmu." 

Pada maqam ini dengan mengkhususkan Selawat ke atas Nabi Musa 'Alaihissalam 
akan menghasilkan peningkatan: 

"Ya Allah, limpahkanlah Selawat ke atas Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu 
'Alaihi Wasallam dan Ahli-ahlinya dan Para Sahabatnya dan ke atas sekalian Para Anbiya 
Mursalin khususnya ke atas KalimMu Nabi Musa 'Alaihissalam." 

Di atas maqam ini, adalah martabat Haqiqatul Haqaiq, yakni Haqiqat bagi segala 
Haqiqat yang dikatakan sebagai Haqiqat Muhammadiyah. Pada maqam ini, Muraqabah 
dilakukan seperti berikut bahawa, "Limpahan Faidhz dari Hadhrat Zat yang Muhib dan 
Mahbub dan Mansha Haqiqat Muhammadi sedang terlimpah pada Haiat Wahdaniku." 

Seolah-olah, dapat diketahui dari penamaan nama Muhammad Sallallahu 'Alaihi 
Wasallam yang mengandungi dua huruf Mini adalah mengisyaratkan kepada ciri 
Muhibbiyyat dan Mahbubiyyat. Pada maqam yang Muqaddas ini, akan terhasilllah Fana dan 
Baqa secara khas. Di dalam urusan Diniyyah mahupun urusan Duniawiyah akan 
dipermudahkan baginya untuk merasakan suatu jenis penyatuan yang khas dengan Hadhrat 
Baginda Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Dan makna perkataan Rafa' 
Tawassut yang diucapkan oleh para Akabirin Awliya akan terzahir pada maqam ini. Dan 
warna-warna Tabi' dan Matbu' yang mengikut dan yang diikuti akan berlakulah suatu 
penyerupaan seolah-olah kedua-duanya minum dari satu mata-air yang sama dan kedua- 
duanya dianggap sebagai beserta bersama-sama dan kedua-duanya seolah-olah berada di atas 
satu katil yang sama, baik dalam kemarahannya atau kesyukurannya. 1 


1 © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

4 20 I firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar 


% 1 

J 
1 

1 

i Akan berlakulah suatu darjah kecintaan Mahabbat dengan Hadhrat Baginda Nabi 
Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam bahawa Imam Tariqat Hadhrat Mujaddid Alf Tsani 
Rahmatullah ' Alaih telah menzahirkan makna perkataan ini dengan mengatakan bahawa: 

"Daku mengasihi Allah Azza Wa Jalla adalah kerana Dia adalah Rabb Muhammad Sallahu 

'Alaihi Wasallam." 

Pada maqam ini Salik dalam setiap urusan Diniyyah mahupun urusan Duniawiahnya, 
dalam setiap gerak dan diamnya akan timbul keghairahan dengan sempurna untuk menuruti 
Hadhrat baginda Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyakkan 
Selawat akan menghasilkan peningkatan pada maqam ini. 

Martabat Haqiqat Muhammadi adalah penzahiran yang awal. Ianya dinamakan juga 
sebagai Haqiqat Al-Haqaiq kerana keseluruhan Haqaiq sama ada Haqaiq Anbiya maupun 
Haqaiq Malaikat adalah seumpama bayangan Zhill bagi Haqiqat Al-Haqaiq. Sesudah Haqiqat 
Muhammadi, peningkatan Salik adalah di dalam menempuh Daerah Haqiqat Ahmadi. Pada 
martabat ini, Muraqabah dilakukan seperti berikut bahawa: "Limpahan Faidhz dart Hadrat 
Zat iaitu mansha Haqiqat Ahmadi sedang terlimpah pada Haiat Wahdaniku." 

Pada maqam yang tinggi ini iaitu Daerah Haqiqat Ahmadi, nisbat yang baru akan 
meneggelamkannya dengan cahaya-cahaya Nur dan akan berlakulah kaifiyat yang ajaib dan 
pelik yang mana ianya di luar dari sebarang penjelasan dan penulisan. Pada maqam ini, 
Mahbubiyyat Zati akan tersingkap. Yang dimaksudkan oleh Mahbubiyyat Zati adalah segala 
pandangan terhadap Sifat telah terputus dan hanya memandang terhadap Zat dan 
mencintaiNya. Berkenaan dengan Mahbubiyyat Sifati sudah dinyatakan penjelasannya 
bahawa pada Mahbub yang dikasihi terdapat beberapa sifat-sifat yang mana dengan sebab 
tersebut ianya dicintai. Walaubagaimanapun, urusan ini adalah berlaku secara Zauq. Selagi 
mana tidak mencapai Zauq yakni merasai kecintaan Mahabbat, maka urusan ini tidak akan 
terhasil padanya. 

Pada martabat ini, dengan membacakan Selawat akan menghasilkan peningkatan 
padanya. Selawatnya adalah seperti berikut: 

juL*w?1 j *Jl wC i^ j jum U juI* ^jl& ^y*& 14111 

"Ya Allah, limpahkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi 
Wasallam dengan SelawatMu yang terafdhal sebanyak bilangan maklumatMu dan 
limpahkanlah keberkatan dan kesejahteraan ke atasnya." 1 

s V, 


s © 2012/1433 'Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'TJfiya 'jinhu firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar 


1 

1 
I 

1 
1 

J 3.11 Penjelasan Dari Maktubat Hadhrat Mujaddid 

Sekarang, sebagai penjelasan tentang maqam ini akan dihuraikan beberapa baris perkataan 
dari Maktubat Hadhrat Qayyum Rabbani Mujaddid Alf Tsani Rahmatullah 'Alaih. Beliau 
telah berkata bahawa, Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam kita telah dinamakan dengan dua 
nama. Kedua-dua nama Baginda yang Mubarak telah dinyatakan dalam Quran Majid. 

Yang pertama adalah Muhammad Rasulullah dan yang kedua adalah Ismuhu Ahmad. 
Dan Wilayat bagi kedua-dua nama yang Mubarak ini adalah berasing-asingan. Meskipun 
Wilayat Muhammadi terbit dari Maqam Mahbubiyyat Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam 
akan tetapi pada maqam ini ciri Mahbubiyyat Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bukan 
sekadar Mahbubiyyat, akan tetapi, ianya lebih dengan sifat kecintaan Mahabbat padanya. 
Meskipun kecenderungan sifat kecintaan Mahabbat ini secara asalnya tidak tsabit pada 
Baginda, akan tetapi pada maqam Mahbubiyyat ini tidak terhalang daripada memiliki sifat 
mencintai. 

Dan Wilayat Ahmadi adalah suatu ciri Mahbubiyyat, bahawa di sini kecintaan 
Mahabbat tiada lagi sebarang keraguan tentang cinta. Dan Wilayat Ahmadi ini adalah lebih 
dekat dengan Zat yang dimaksudkan berbanding dengan Wilayat Muhammadi yang 
sebelumnya dengan iktibar hanya satu marhalah dihadapannya bagi Muhib yang mencintai, 
ianya adalah sangat ghairah terhadapnya kerana pada Mahbub yang dicintai meskipun 
memiliki ciri-ciri Mahbubiyyat yang sempurna dan padanya terdapat kesempurnaan sifat 
Istighna dan Bey Niyazinya, pada pandangan Muhib, ianya nampak lebih terhias dan banyak 
kecantikannnya. Dan selalunya Muhib akan menarik Mahbub ke arahnya dan menjadikannya 
dalam kalangan firqahnya. Syair: Bagi diriku segala perhiasan duniawi tidaklah membawa bencana; 
Bahkan ketidak-hirauanNya terhadapku adalah musibah terbesar. 


Yang dimaksudkan dengan musibah dan bala adalah berlebih-lebihan dalam asyik, 
bahawa Mahbub menjadi sebagai 'Asyiq yang mengasihi. Subhanallah! Betapa Shan Isim 
Ahmad bahawa ia terbit dari Kalimah Muqaddasah iaitu Ahad dan bulatan huruf "Mim" yang 
mengandungi rahsia-rahsia Ilahi yang dalam telah dihimpunkan padanya. Allah Ta'ala pada 
alam yang tanpa kaifiyat tidak perlu untuk menzahirkan diriNya pada alam yang berkaifiat 
ini, bahkan rahsia-rahsia tersembunyi ditakbirkan tanpa bulatan huruf "Mim". Jika perlu, 
maka Allah Ta'ala akan mentakbirkan dirinya menerusi huruf "Mim. Dia adalah Ahad, tiada 
yang bersekutu denganNya. Dan bulatan huruf "Mim" adalah menunjukkan kepada 
'Ubudiyyat bahawa hamba dapat dibezakan dari tuannya. Maka bagi seorang hamba, ianya 
adalah bulatan "Mim" dan lafaz Ahad adalah untuk mengagungkanNya dan bagi 
menzahirkan kekhususiatNya. Maka semoga limpahan Selawat dari Allah ke atas diri Baginda 
dan Ahli Keluarga Baginda. 

Soalan: i 
i 
i 
i 
i © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

4.22\ firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar 1 


I 
I Para Masyaikh telah menyatakan tentang Fana dan Baqa dan mengaitkan Wilayat dengannya. 
Jadi apakah maksudnya? Fana dan Baqa pada Ta'ayyun Muhammadi sebagaimana yang telah 
dinyatakan apakah maknanya? 

Jawab: 

Fana dan Baqa itu yang mana Wilayat dikaitkan dengannya adalah Fana dan Baqa pada 
shuhud. Jikalau Fana datang, maka ianya diiktibarkan secara Nazar pemerhatian. Dan jika 
Baqa diitsbatkan, maka ianya juga diiktibarkan secara Nazar pemerhatian. Yang dimaksudkan 
di sini adalah tersembunyinya sifat-sifat manusiawi Bashari dan ianya tidak hilang. Fana pada 
Ta'ayyun bukanlah sedemikian bahkan pada maqam ini sifat kemanusiawian Bashariyyah 
akan terhindar dan sifat wujudi akan datang padanya. Dan dari jasadnya akan berlaku 
Takwin Ruh. Dan Baqa pada Ta'ayyun ini meskipun pada hamba tidak menjadi Al-Haqq dan 
tidak juga keluar dari daerah kehambaan bahkan menjadi sangat dekat dengan Hadhrat Haqq, 
akan berlakulah Ma'iyyat yang bersangatan. Dia akan mula menjauhkan diri darinya sendiri 
dengan menafikan segala hukum-hukum manusiawi padanya. 1 3.12 Daerah Maqam Hubb Sirf ah dan Maqam La Ta'ayyun 1 

1 Sesudah menempuh Martabat Haqiqat Ahmadi, datanglah Maqam Hubb Sirf ah. Pada maqam 
ini, dilakukan Muraqabah terhadap Zat yang merupakan mansha Hubb Sirfah. Pada maqam 
ini, kesempurnaan ketinggian dan tanpa warna adalah suatu perkara yang lazim. Ianya sangat 
dekat dengan Zat Mutlaq dan La Ta'ayyun kerana perkara pertama yang dizahirkan dari Zat 
Mutlaq adalah Muhabbat kecintaan. Muhabbat inilah merupakan mansha bagi penzahiran 
dan permulaan bagi penciptaan seluruh makhluqat. Dari Hadits Qudsi Nabi Sallallahu 'Alaihi 
Wasallam, Allah Ta'ala berfirman, 

"Daku adalah suatu khazanah yang tersembunyi, Daku suka untuk dikenali. Maka 
Daku menciptakan makhluk agar daku dikenali." Apa yang kami nyatakan telah dijelaskan 
oleh Nas Qati'iy ini. Dan pada asalnya, inilah Haqiqat Muhammadi. Apa sahaja yang 
dijelaskan sebelum in adalah bayangan Zhill baginya. Dalam Hadits Qudsi: 

"Wahai Muhammad, jikalau bukan kerana engkau maka tidak daku ciptakan langit 
dan jikalau tidak kerana engkau tidak Daku zahirkan RububiyyatKu." 

Hadits ini juga mengisyaratkan kepada amar ini. Fahamkanlah dengan baik dan 
janganlah tergolong di kalangan orang yang berputus asa. Ini adalah maqam yang telah 
dikhususkan dengan Hadhrat Sayyid Al-Awwalin Wal-Akhirin Nabi Muhammad Sallallahu 
'Alaihi Wasallam. Haqaiq Para Anbiya yang lain tidak terdapat pada maqam ini. Sesudah itu, 
terdapat Maqam La Ta'ayyun dan ianya merupakan martabat Itlaq Hadhrat Zat bahawa di 
sana tidak diperlukan lagi membawa langkahan kaki yakni tiada Sayr Qadami. 
Walaubagaimanapun yang ada hanyalah Sayr Nazari dan sesungguhnya Hadhrat Zat tiadalah 
penghujung bagiNya. Pada pandangan Nazar Salik, bahawa dia adalah lemah dan menjadi 
lebih hairan. Maqam ini dikhaskan untuk Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi 
Wasallam. Muraqabah pada maqam ini, dilakukan dengan mengambil limpahan Faidhz dari 
Hadhrat Zat yang mengatasi segala Ta'ayyunat ketentuan-ketentuan. I s © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

423h firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar sa I 
1 

1 3.13 Dua Pembimbing Ruhaniku 

Inilah secara ringkasnya penjelasan bagi Maqamat yang mana Allah Ta'ala dengan 
kemuliaanNya yang sejati telah memberikan kurniaanNya ke atas Hadhrat Mujaddid Alf 
Tsani Rahmatullah 'Alaih dan telah meninggikan dirinya serta telah menganugerahkan satu 
jalan Tariqat yang baru kepadanya. Yang demikian itu adalah semata-mata Fadhzal 
kekurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikanNya kepada sesiapa yang 
dikehendakiNya dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Maha Pengurnia lagi Maha Agung. 
Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Rahmatullah 'Alaih dan para puteranya yang mulia dan sekalian 
Para Khulafa yang tinggi martabatnya, Para 'Ulama yang besar dan para bijak pandai telah 
mencapai pencapaian yang tinggi dalam menempuh Maqamat Qurb pendekatan terhadap 
Allah Ta'ala. Adapun hamba yang zarrahnya tidak berharga dan tiada apa-apa, dan tidak 
dapat diambil sebarang apa-apa iktibar darinya telah mengambil pertunjuk dari dua orang 
Syaikh Burzurg dan Wali Qutub yang sempurna. Yang pertamanya adalah ayahandaku, 
penghidup Sunnah Nabawiyyah, yang memutuskan Bida'ah, yang merupakan pemilik rahsia 
Tariqat dan Haqiqat, Istiqamahnya bagaikan gunung, yang mendapat kejayaan di kedua-dua 
alam, penghulu kami, asbab pemberi Hidayat kepada kami, Hadhrat Shah Abu Sa'id Sahib 
Dehlawi semoga Allah Ta'ala mengekalkan segala petunjuknya di atas kepala para penuntut 
dengan berterusan. Semenjak azali namanya adalah Sa'id. Sa'adat kejayaan adalah langkahnya 
yang pertama. Pada hari ini, dengan beliau menuruti segala petunjuk hidayat Pir Murshidnya, 
beliau telah berjaya sehingga beribu-ribu penuntut Haqq dari serata pelususk dunia bagaikan 
semut telah datang hadir ke Astana beliau menuntut limpahan Faidhz darinya. Beliau telah 
menghidupkan dan menyebarkan Syari'at Muhammadi sebagaimana yang telah dilakukan 
oleh para datuk-datuknya. Ya Allah tambahkanlah, maka tambahkanlah dan banyakkan 
ikhwan kami dalam agama ini. Yang keduanya adalah Qutub segala Qutub, Syaikh golongan 
tua dan golongan muda, Mujaddid Abad ke-13 Hijrah, Naib Rasul, Khalifah Tuhan, 
penghidup Syari'at Muhammadi, 'Alim Rabbani, Mahbub Samadani, Imam kami, Qiblah 
kami, Murshid kami, asbab pemberi Hidayat kepada kami, Hadhrat Shah Abdullah yang 
masyhur dikenali sebagai Shah Ghulam 'Ali Dehlawi An-Naqshbandi Ahmadi semoga Allah 
melimpahkan Rahmat ke atas beliau dan semoga keberkatan Faidhzannya berterusan ke atas 
kami. Hadhrat Maulana Khalid Rumi yang merupakan khalifah beliau yang paling sempurna 
dan Khalifah yang paling Buzurg telah mencapai Qabuliyyat di negara Arab, Rom dan Syam 
serta masyhur. Darinya telah terzahir banyak keramat dan perkara yang mencarik adat. Beliau 
adalah tempat rujukan bagi para pencari Haqq dari kalangan golongan khawas mahupun 
awam. Beliau telah mengarang sebuah Qasidah memuji Hadhrat Murshidnya, antara 
beberapa Syair beliau yang dapat diingati adalah seperti berikut: 
Beliau adalah pemimpin para Walt, pelita bagi Para Awliya, pembimbing para pemimpin, 
Qiblah dan Ka'abah bagi Ruhani Para Buzurg, pelita dunia, mentari ilmu, 
Pemerhati kunci khazanah Ma'rifat, pengembara di jalan Allah, 
Pemegang amanah rahsia-rahsia Ilahi, namanya adalah 'Abdullah. 
Dengan berkat Tawajjuhnya, batu hitam pun boleh memiliki khasiat delima Badakhsan. 
Dengan keberkatan haruman nafasnya yang mulia, Hindustan telah menjadi Yaman, 
Seolah-olah nafasnya menyerupai nafas Rahmani. 1 

i 
i 
i 
i 

i 1 © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

424\ firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar 1 Meskipun beliau menetap di Delhi dan melakukan segala usahanya di situ, 

Akan tetapi, usaha yang dilakukannya itu telah sampai dari satu hujung dunia, 

Ke hujung dunia menyampaikan limpahan Nurani. 

Dari kalangan jenis insani, tiada seorangpun yang serupa dengannya. 

Dengan limpahan Faidhz beliau, mentari tidak menghias sebarang dakwaan penguasa dunia, 

Dengan keagungan dan kebesaran beliau, langit tiada kedudukan yang sama dengannya. 

Di tempat penginapannya, udara tidak berjalan dengan perlahan. 

Dengan Himmat beliau, gunung akan runtuh di hadapannya. 

Jikalau terdapat Ustaz dari zaman dahulu masih hidup pada zaman ini, maka sudah 

tentu, mereka akan datang dan duduk berlutut di dalam majlis beliau. Segala Ma'rifat Para 

Masyaikh yang telah dijelaskan dalam berates-ratus kitab tidak dapat menandingi Ma'rifat 

beliau. Dan seluruh Buzurg di sisi beliau adalah seumpama penuntut sekolah. Begitu banyak 

orang-orang seperti Hadhrat Bustami dan Hadhrat Mansur berada di lorong-lorong 

Khanqahnya. Akan tetapi, dengan ketinggian martabat beliau, tidak pernah pun keluar 

perkataan "Ana Al-Haqq" dari mulutnya. Para Aqtab di zaman dahulu yang banyak dihiasi 

dengan berbagai dakwaan adalah seumpama kegelapan jika dibandingkan dengan cahaya 

bulan yang lebih bersinar. Ruhaniyyat beliau jika dibandingkan dengan Para Arwah yang lain 

menjadi rendah, bahawa mereka tidak boleh sampai walau sehingga ke kota fikirannya. 

Dengan Tawajjuhatnya, beliau telah mencapai kecemerlangan di dalam semua Maqamat 

Mujaddidi dan dengan persediaan yang lemah pada diriku, beliau telah memberikan kaifiyat 

bagi setiap maqam dan keberkatannya. Dan cahaya Nur berbeza-beza yang sebahagian 

rahsianya hanya layak untuk disembunyikan, yang mana hamba tidak diperintahkan untuk 

menjelaskannya. Subhanallah! Dengan kekuatan Tawajjuh Hadhrat Pir Dastagirku, yang 

mana hatiku dan diriku dikorbankan untuknya, bagaimana hendak daku menjelaskan bahawa 

beliau apabila memberikan Tawajjuh pada sesuatu maqam, maka dapatlah diketahui bahawa 

dari maqam tersebut, diangkatkannya lalu memberikannya kepada daku yang lemah ini. Atau 

dengan kerendahan kedudukanku yang hina ini, beliau telah mengangkat daku hingga 

menyampaikan daku ke maqam yang lebih tinggi. Dengan ingatan dan kasih sayang Hadhrat 

Pir, daku yang bukan ahli ini telah berlaku suatu keadaan yang mana jika seluruh umurku 

dan seluruh rambut-rambutku dijadikan sebagai penyapu untuk membersihkan Astananya, 

dengan amalan tersebut pun, masih belum dapat untuk daku tunaikan hak-hak Tarbiyah yang 

telah diberikannya. 

Syair: 

Jikalau seluruh zarrah-zarrah diriku dijadikan sebagai lidah, 
Maka ribuan kebaikanMu satu kesyukuran pun tidak dapat ku tunaikan 

Pada suatu hari, beliau telah berkata kepadaku, 

"Duduklah hampir kepadaku dan hendaklah membacakan Surah Al-Fatihah dan 
menghadiahkannya kepada Para Masyaikh Kibar dan bertawajjuhlah ke arahku." 

Daku telah melihat bahawa Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam 
dan Hadhrat Mujaddid Alf Tsani dan Khazin Ar-Rahmah, Syaikh Ahmad Sa'id, Hadhrat 
'Urwah Al-Wutsqa, Hadhrat Muhammad Ma'asum telah datang dan di tempat Hadhrat Pir 
Dastagir, Hadhrat Mujaddid Alf Tsani telah duduk di tempatnya. 1 


© 2012/1433 "Hadhrat <Faqir MauCawi j 'aMuddin jihmad jir-^wi M-flmani 'Kaqshbandi 'Mujaddidi XJwaisi 'iJfiya 'jinhu 

425% firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar I 1 

I 
1 Di atas kepala Hadhrat Mujaddid yang Mubarak dengan beberapa jarak di atasnya 
adalah kedudukan Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam dan Hadhrat 
Baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam sedang memberikan Tawajjuhnya ke atas 
hamba yang haqir ini. Ianya berlaku seperti berikut bahawa: 

"Faidhz Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam terlimpah pada 
Hadhrat Mujaddid dan seterusnya sedang sampai kepada hamba yang hina ini." 

Dan kepada hamba yang zarahnya tidak ada apa-apa pun ini, sedang disinari dengan 
limpahan cahaya. Pada waktu itu segala kaifiyat yang ajaib dan yang pelik yang telah terhasil, 
ianya tidak dapat dijelaskan walaupun dengan huraian dan tidak dapat dituliskan. Daku 
berada dalam keadaan sebegini sehingga begitu lama dan berada dalam kebingungan dan 
daku telah tenggelam di dalam sungai nisbat yang khas. Di dalam Halqah ini, bapaku yang 
dihormati dan bapa saudaraku yang mulia, Hadhrat Shah Rauf Sahib Rahmatullah 'Alaih 
yang merupakan antara Khalifah agung bapaku yang dihormati dan beliaulah yang telah 
menghimpunkan Malfuzat dan Maktubat Hadhrat Pir Dastagir. 

Begitu juga Sayyid Isma'il Madani Rahmatullah 'Alaih yang telah mendapat isyarat 
ghaib dari Baginda Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam untuk menghasilkan nisbat batin telah 
hadir berkhidmat dengan Hadhrat Pir Murshid. Beliau berada sewaktu dalam keadaan 
Muraqabah pada waktu Subuh apabila Musyahadah ini, daku hadapkan kepada Hadhrat Pir 
Murshid, maka beliau telah membenarkannya. Akan tetapi beliau memerintahkan agar 
menyembunyikannya. Maksud daku menjelaskan peristiwa ini adalah sebagai menzahirkan 
Tasarruf dan kekuatan Hadhrat Pir Murshid bahawa betapa Allah Ta'ala telah memberikan 
martabat dan maqam yang tinggi kepadanya. Kewujudan beliau yang diberkati adalah 
sebagai suatu tanda dari keseluruhan Ayat Ilahi dan suatu Rahmat dari rahmat-rahmat Allah 
Ta'ala yang tidak bertepi. Di dalam alam ini, tiada sebarang misal yang dapat dinyatakan 
tentangNya, sebagaimana wujudnya burung garuda di barat. 

3.14 Pengurniaan Ijazat Tariqat 

Ketika Hari Raya Korban, di dalam jemaah umum di hadapan Hadhrat Pir, beliau telah 
memakaikan kepada hamba yang hina ini dengan sebuah Kullah khas, serban dan sehelai 
pakaian kurta dan mengurniakan daku Ijazat dan telah berdoa untuk beberapa lama, lalu 
berkata: 

"Syukur dan Ihsan kepada Allah Ta'ala, bahawa dengan inayat Hadhrat Pir Murshid 
dan dengan keberkatan Tawajjuh, telah terhasillah Nisbat Khandan Silsilah yang mulia ini. 
Dan Allah Ta'ala juga yang berkuasa di atas perkara ini bahawa semoga Allah Ta'ala 
memberikan kejayaan di atas martabat ini kepada beliau sebagaimana yang diharapkan di 
dalam hatinya." 

Pepatah Arab ini sentiasa daku wiridkan perkataannya di lidahku, 

"Jadilah Engkau sebagai Tuhanku sebagaimana Engkau dengan Muhammad Sallallahu S 
'Alaihi Wasallam dan jadikanlah diriku bagiMu sebagaimana Engkau telah jadikan Nabi 
Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam untukMu." 1 
i 
i 

i 
i 

i $ - © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

4 26 I JLrfa 'Anwar Tiflrba ' JLnhar I ! 
8 

I 
1 Hatiku juga suka untuk menbaca Syair ini: 

Daku sentiasa inginkan dalam keadaan berharap daku menjadi tanah 

Dan berada di telapak kakiMu. 

Di antara seluruh kainat ini, hanya Engkau menjadi maksudku. 

Matiku untuk diriMu, Wahai Ma'budku zvahai Maulaku, 

Daku tidak memiliki suatu amal pun disisiku 

Yang layak untuk penerimaan Qabuliyyat di sisiMu. 

Malaikat penulis di sebelah kananku tiada kerja dan telah terhenti pekerjaannya 

Kerana tiada amal pun yang layak untuk dituliskan. 

Malaikat penulis disebelah kiriku begitu berjaga-jaga bahawa dari kepala sehingga ke kaki, 

Samada daku tenggelam di dalam lautan maksiat 

Dan sentiasa memperingatkanku tentang dosa-dosa. 

Dengan beratnya dosa-dosaku, daku tenggelam kemudian daku timbul lalu hadir. 

Jikalau Dikau membimbingku, maka ke manakah hendak daku tegakkan kakiku. 

Daku mengharapkan keampunan dari Kelemah-lembutan dan KemuliaanMu 

Kerana Dikau telah melarang berputus asa dari RahmatMu. Syair: 

Semenjak dari azali lagi, 

Dikau telah memerhatikan kaifiatku dan dengan wujudku yang penuh 'aib ini, 

Dikau telah menjadikanku hambamu, 

Dikau mengetahui tentand diri dan tentang ke'aibanku. 

Sesiapa yang Dikau sukai, Engkau memulakan perjalanannya. 

Wahai Allah, keampunanmu lebih luas dari dosa-dosaku 

Dan rahmatmu jika dibandingkan dengan amalan ku 

Adalah seumpama padang Sahara. 

Perjalankanlah diriku dengan perjalanan Suluk 

Yang menharapkan rahmatmu dan mencari bayangan shanmu. 

Janganlah Dikau menghalang apa sahaja yangperlu dan penting bagiku. 1 Syair: Daku berada dalam kerunsingan dan kesedihan hati, 

Memikirkan tentangnya, janganlah dilakukan, 

Maka kurniakanlah sahaja. 

Beratus kisah yang serupa di dalam purdah, 

Jadi, janganlah bimbang, maafkanlah sahaja. 

Jikalau daku bertanya tentang sesuatu amalan, 

Maka daku menjadi malu. 

Wahai Akramul-Akramin, 

Janganlah ditanya apa sebabnya. 

Cukuplah, kurniakanlah sahaja. © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 27 firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar t 

i 

1 

i 

1 


3.15 Selepas Kewafatan Pir Murshid 

Sesudah kewafatan Pir Murshid Rahmatullah 'Alaih, daku telah melihat Tnayat kekurniaan 
beliau terhadap diriku yang mana apabila sahaja daku mengalami sebarang kesukaran, daku 
pun hadir di Maqam beliau dan memohon doa dan perkara yang sukar itu dapat diselesaikan. 
Sekali dalam mimpi daku telah melihat bahawa daku duduk hampir dengan Hadhrat Syaikh 
dan Hadhrat Syaikh sedang memberikan Tawajjuhnya kepada diriku. Kesan daripada 
Tawajjuhnya yang mulia dalam diriku sehingga daku merasa menggigil dan resah. 
Adakalanya daku condong ke arahnya dan adakalanya ke arah yang lain. Pada waktu itu, 
terzahir suatu jisim yang halus seperti cahaya mentari yang kilauan cahayanya meliputi 
seluruh majlis dan menjadikan majlis tersebut bercahaya. 

Setelah memberikan Tawajjuh, Hadhrat Syaikh berkata kepada hamba yang tidak ada 
apa-apa ini, 

" Adakah kamu tahu nisbat apakah yang daku telah berikan Tawajjuh kepadamu?" 

Daku berkata, 

'Tanya suatu nisbat yang baru yang namanya tidak ku ketahui." 

Kemudian Hadhrat Syaikh berkata, 

"Kepadamu telah daku berikan kuraniaan yang lebih tinggi dan mulia dari Nisbat 
'Ashqi. " 

Juga daku telah melihat suatu martabat bahawa dalam sebuah masjid, terdapat suatu 
Ijtimak yang besar yang mana Hadrat Pir Murshid rah. sebagai ketua majlis. Ayahandaku 
yang mulia juga turut hadir dan beliau memohon kepada Hadhrat Pir Murshid, "Wahai Tuan, 
padaku ada gandum." Seseorang telah berkata, 'Tanya hendaklah dibahagi-bahagikan kepada 
para faqir miskin." 

Selain daripada itu, tiada apa lagi yang tinggal. Pada ketika itu, Hadhrat Syaikh 
membetulkan tulang belakangnya dan mengangkat tongkatnya lalu berdiri. Daku juga 
bersama dengan hambanya yang mukhlis telah berangkat bersama-sama dengan Hadhrat 
Sheikh. Meskipun dengan keadaan Hadhrat Sheikh yang lemah dan telah lanjut usianya, 
jalannya begitu laju seolah-olah sedang berjalan di udara. Hamba ini juga cuba menuruti 
langkahnya langkah demi langkah. Pada tangan Hadhrat Syaikh yang Mubarak, ada sebuah 
bekas yang di dalamnya terdapat beberapa jenis makanan dan pada tanganku juga ada sebuah 
bekas yang dipenuhi dengan makanan. Daku berkehendak untuk mengangkat bebanan 
Hadhrat Sheikh, dan bebanan di tanganku daku berikan kepada sahabatku. Daku telah 
meminta bebanan yang dipikul oleh Hadhrat Syaikh. Hadhrat Syaikh dengan senang hati 
memberikannya kepada hamba ini, pada waktu itu, pada lidah beliau sedang berjalan lafaz 
Mubarak Allah. Hamba ini, dengan penuh adab mengambil bebanan tersebut dan 
mengangkatnya dan membungkusnya. Kemudian terzahir suatu kampung dan kami pun 
masuk ke dalamnya dan sampai dekat dengan sebuah masjid. Di sana terdapat dua jalan. I 1 
i 
i 


© 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'TJfiya 'jinhu 

4 28 I firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar sa I 
1 

1 
1 

J Jalan yang pertama telah diketahui tentang jalan pergi-baliknya. Di tengah-tengahnya 
terdapat suatu permata yang besar. Jalan yang kedua diketahui bahawa ianya tertutup yang 
mana untuk orang-orang yang berjiran dan tinggal dekat dengan masjid, mereka pergi ke sana 
dan mereka gunakan laluan tersebut untuk pergi ke masjid. Jalannya sangat dekat, tetapi 
ditengah-tengah jalan tersebut terdapat banyak kekotoran. Faqir ini, dengan merasakan 
kedhaifan dan tidak ada apa-apa bertanya kepada Hadhrat Syaikh, 

"Tuan Hadhrat, laluan pertama pergi balik ini adalah jalan yang am dan jalan yang 
kedua pula terdapat sedikit kesukaran adalah lebih mudah dan lebih dekat. Jikalau kita ambil 
jalan yang kedua ini adalah lebih baik. Akan tetapi, pada jalan ini, ada sedikit kekotoran." 

Maka Hadhrat Sheikh berkata, 

"Tiada apa-apa masalah. Tangan diletakkan di hidung lalu berjalan melaluinya dan 
kamu pun buat begitu juga." 

Sebagai menuruti dan mengamalkan petunjuknya, kami pun bergerak dari situ dan 
sampai ke masjid yang suci dan bersih dan kami pun duduk di dalamnya. Keberkatan dan 
cahaya hakikat maqam ini yang ditakbirkan dengan penjelasan Haqiqat Solat dan merupakan 
langkah penghujung pagi para Salikin telah terhitung padaku dan daku telah berjaya 
menempuhnya. 

Tafsir mimpi ini, padanya dapatlah daku mengambil beberapa faedah dan 
perkhabaran: 

1) Perkhabaran Pertama: Ianya mengisyaratkan kepada Khilafat Khassah 

2) Perkhabaran Kedua: Ianya mengisyaratkan kepada persiaran Sayr Muradi dalam 
perjalanan Suluk 

3) Perkhabaran Ketiga: Ianya mengisyaratkan kepada ketiadaan sebarang mudharat 
kepada dunia dan asbab dunia. 1 

I i; S i 

I Sesiapa yang memikirkan tentang perisliwa mimpi ini, juga akan memahami perkara seperli. 


s © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'TJfiya 'jinhu 

429\ firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar I 
I 1 
1 

1 4. TARIQAT QADIRIYYAH Pada suatu ketika, seorang rakan faqir ini telah meminta supaya memberikan Tawajjuh 
terhadap Nisbat Qadiri. Maka daku pun menyampaikan pahala terhadap Ruh Mubarak 
Hadhrat Ghauts Tsaqilain, lalu memberikan Tawajjuh kepadanya. Maka daku pun melihat 
bahawa Ruhaniah Hadhrat Ghauts Tsaqilain datang dan berada di atas leherku dan 
menanggalkan mahkota berhias di atas kepalanya yang Mubarak lalu memakaikannya ke atas 
kepala hamba yang haqir ini dan telah mengurniakan hamba dengan suatu nisbat yang khas. 
Adapun sehingga beberapa hari, nisbat Hadhrat Ghauts masih menguasai diriku dan 
kelazatannya teringat-ingat sehingga ke hari ini. 

Nisbat Makhsusah yang dikhaskan kepada Hadhrat Ghauts tidak boleh dijelaskan 
kaifiyatnya. Demi Allah selagi mana kamu tidak merasainya, kamu tidak akan tahu tentang 
kelazatan. Allah Ta'ala telah mengurniakan ganjaran yang terbaik kepada Hadhrat Ghauts 
dan dengan kesempurnaan dan keberkatan beliau, kami juga mendapat kurniaannya dan 
mandapat bahagian yang sempurna darinya sebagaimana yang kami harapkan dan inginkan. 
Amin. Peristiwa-peristiwa dan maqamat yang sebegini adalah banyak yang mana untuk 
membangkitkan tentang kesemuanya akan menjadikan risalah ini lebih panjang dan 
menafikan ringkasan yang mana merupakan maksud bagi risalah ini. Ahwal Hadhrat Pir 
Dastagir, Kashaf dan Karamatnya, Tbadat dan Mu'amalatnya, siang dan malamnya, Insya- 
Allah akan dituliskan kitab yang berasingan tentangnya. Amalan kegiatan Zikir Tariqat Qadiriyah 

Sekarang, akan dijelaskan berkenaan isghal Tariqat Qadiriyyah dan Chishtiyyah dan yang 
dirasakan sesuai supaya risalah yang ringkas ini akan terkandung silsilah yang terhimpun dan 
semoga manfaatnya dapat diumumkan dan disempurnakan. Syaikh Jailaniyyah adalah Imam 
Tariqat, Mahbub Subhani, Qutub Rabbani, Ghaus Samadani, Sayyid Abu Muhammad, 
Muhyiuddin 'Abdul Qadir Jailani Radhiyallahu 'Anhu yang nisbat adalah terpikul padanya. 
Tarikh kelahiran beliau adalah pada 471 H dan wafat beliau adalah pada 562 H. Umur beliau 
yang mulia adalah mencapai 91 tahun. Ketahuilah bahawa pada permulaan Khandan Silsilah 
ini, kesemua penuntut diberikan pengajaran tentang Zikir Jihri yang seder hana yang mana 
terbahagi kepada dua bahagian: 

1) Bahagian Pertama: Ismu Zat 

2) Bahagian Kedua: Nafi Itsbat. 1 © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

4 30 I JLrfa 'Anwar Ti^rba ' JLnfiar I B B 4.1 Zikir Ismu Zat 

Zikir Ismu Zat terbahagi kepada empat bahagian: 

Zikir Ismu Zat yang pertama: 

Satu pukulan Dharab yang caranya adalah seperti berikut, bahawa dengan sepenuh kekuatan 
dengan suara yang jelas, menyebutkan perkataan Allah dengan menggunakan hati dan suara 
dengan sekuat-kuatnya. Kemudian hendaklah berhenti seketika supaya dapat mengambil 
nafas. Kemudian dilakukan sekali lagi seperti tadi dan ianya dijadikan amalan kebiasaan 
mewiridkan lafaz Allah tadi. Zikir Ismu Zat yang kedua: w i Dua pukulan yang caranya adalah seperti berikut: Bahawa duduk seperti duduk dalam solat 
dan menyebutkan lafaz Allah pada pukulan yang pertama ke atas lutut kanan dan kemudian 
segera memukulnya ke atas lutut kiri. Jangan dibahagikan antara keduanya. Dan adalah 
penting bahawa pada kedua-dua pukulan tersebut hendaklah dilakukan bersungguh-sungguh 
dan dengan kuat. Hati juga hendaklah dipukulkan secara khasnya dan dengan kuat supaya 
hati juga akan terkesan dan menghasilkan Jam'iyyat Khawatir. Zikir Ismu yang ketiga: 


Tiga pukulan yang caranya adalah seperti berikut, bahawa duduk secara bersila dan 
melakukan pukulan zikir. Pukulan pertama adalah pada lutut kanan, pukulan kedua adalah 
pada lulut kiri dan pukulan ketiga adalah pada hati dengan sekuat-kuatnya secara Jihri. Ij Zikir Ismu yang keempat: 

I Empat pukulan yang caranya adalah seperti berikut: Bahawa duduk secara bersila dan 
melakukan pukulan zikir. Pukulan pertama pada lutut kanan, pukulan kedua pada lutut kiri, 
pukulan ketiga pada hati dan pukulan keempat ke arah depan. Pukulan yang keempat ini 
hendaklah dilakukan yang paling kuat dengan suara yang tinggi. 1 4.2 Zikir Nafi Itsbat 

Bahagian kedua adalah Nafi Itsbat. Padanya dilakukan pukulan dengan mengucapkan 
kalimah LA ILAHA ILA ALLAH. Caranya adalah seperti berikut: 

1) Duduk berlutut mengadap Qiblat seperti dalam Solat dengan menutup kedua-dua mata 
lalu mengucapkan LA. 

2) Sewaktu mengucapkan LA, nafas ditahan dibawah pusat dan ianya ditarik sehingga ke 
bahu kanan. 

3) Kemudian mengucapkan ILAHA dan ianya dikeluarkan dari tengah-tengah otak. 

4) Sesudah itu, mengucapkan ILLA ALLAH dengan pukulan yang kuat ke atas Qalb. © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-J4.mani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar I I 

1 
I 

1 Ketika mengucapkan Kalimah Nafi iaitu LA ILAHA hendaklah menafikan atau 
menolak segala Ma'budiyyat dan Maqsudiyyat yang selain daripada Allah Ta'ala. Dan ketika 
mengucapkan kalimah Itsbat iaitu ILLA ALLAH, hendaklah menggambarkan itsbat terhadap 
Allah Ta'ala. Syarat dalam pukulan adalah hendaklah dilakukan dengan suara yang keras dan 
kuat dan memerhatikan tempat yang dipukul. Ini adalah kerana padanya terdapat beberapa 
hikmah bahawa secara nalurinya seseorang itu selalu melihat ke arah dan suka mendengar 
suara-suara yang indah. Maka, di dalam hatinya terkumpul khatrah dan was-was dan 
muamalah terhadap gambaran-gambaran yang indah tersebut. Kerana itulah, Para Masyaikh 
telah menentukan cara-cara dan syarat-syarat tersebut dan ianya adalah sebagai dinding 
untuk menghindarkan Tawajjuh terhadap Ghair supaya dapat dikosongkan dari hatinya. 

Dengan menghindarkan dirinya dari segala lintasan khatrah luaran tersebut dapat 
memudahkan seseorang untuk memberikan sepenuh Tawajjuhnya terhadap Hadhrat Zat 
Allah Ta'ala. Adalah perlu bagi ahli Suluk bahawa sesudah Solat Subuh dan Asar berkumpul 
dan membuat suatu halqah secara Ijtimai mengamalkan zikrullah sebagai amalannya. Dia 
dalam Ijtimai terhasil banyak faedah-faedah yang tidak dapat terhasil sewaktu dalam amalan 
infradi. Maka, apabila kesan-kesan Zikir Jihri sudah berlaku ke atas Salik, di dirinya sudah 
menyaksikan musyahadah cahaya nur zikir yakni mulalah berlaku zauq dan shauq, lintasan 
khatrah pun terangkat. Ketenangan Qalb (Itminan Qalb) pun telah terhasil dan keyakinan 
terhadap kebesaran Allah ber banding dengan segala masiwa telah menjadi rasikh dan kukuh 
di dalam dirinya., maka hendaklah diberikan kepadanya Zikir Khafi. Zikir Khafi juga 
terbahagi kepada dua bahagian: Bahagian Pertama 

Bahagian Pertama Zikir Khafi adalah Ismu Zat digabungkan dengan Ummahat Sifat (Ibu bagi 
segala Sifat-sifat). Caranya adalah seperti berikut:- 

1) Kedua-dua mata hendaklah dipejamkan dan bibir pun dirapatkan dan dengan lidah (hati), 
menyebutkan: 

a) Allahu Sami'- Allah Mendengar 

b) Allahu Basir - Allah Melihat 

c) Allahu 'Alim - Allah Mengetahui 

2) Di dalam khayalan, kalimat-kamilat ini hendaklah ditarik dari pusat ke dada dan dari dada 
ke otak dan dari otak, ditarik keluar sehinggalah ke atas 'Arash. 

3) Kemudian mengucapkan dengan lidah hatinya: 

a) Allahu 'Alim -Allah Mengetahui 

b) Allahu Basir - Allah Melihat 

c) Allahu Sami' - Allah Mendengar 1 © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

4.32\ JLrfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar B9 Dan pada kali ini, dari kedudukan maqamat yang disebutkan hendaklah 
menggambarkan ianya turun secara nuzul yakni dari 'Arasyh sampai ke otak dari otak 
sampai ke dada, dari dada sampai ke pusat. 

4) Kesemuanya ini adalah satu pusingan dan sesudah itu, hendaklah dilakukan berkali-kali. 
Sebahagian buzurg taifah Qadariyah ini turut memasukkan kalimah Allahu Qadir -Allah 
Berkuasa dalam zikir tersebut. I 

a* Bahagian Kedua 

i 


Bahagian Kedua Zikir Khafi adalah Zikir Nafi Itsbat. Caranya telah dijelaskan sebelum ini. 
Satu cara yang lain melakukannya adalah seperti berikut: Bahawa Salik hendaklah 
memerhatikan nafasnya yang keluar masuk. dengan teliti. Ketika nafas keluar, maka 
diucapkan dengan lidah hati lafaz LA ILAHA dan ketika nafas masuk ke dalam, maka 
diucapkan kalimah ILLA ALLAH. Para Akabirin Sufiyyah menamakannya sebagai Pas Anfas 
atau Zikir Nafas. Ini adalah suatu kaedah yang khas untuk menjauhkan Khatrah dan was-was 
serta gambaran-gambaran nafsu. Apabila kesan-kesan Zikir Khafi mula terzahir pada Salik 
dan pada batinnya, dan dia dapat menyaksikan Musyahadah cahaya Nur Zikir, maka 
diperintahkannya untuk melakukan amalan Muraqabah. Yang dimaksudkan terzahirnya 
kesan-kesan adalah Shauq dan Ghalbah Mahabbat dikuasai oleh perasaan cinta dan 
kesungguhan yang sempurna akan berlaku dalam fikirannya dan mula menuntut dan 
memikirkan tentang kebesaran Allah Ta'ala Di dalam diamnya, ditemui rasa lazat dan pada 
dirinya akan mula tidak suka bercakap-cakap tentang perkara yang tidak berfaedah dan 
menjauhi diri dari kesibukan Duniawi akan menjadi tabiatnya. 

4.3 Muraqabah 

Ketahuilah Muraqabah adalah terbit dari perkataan Taqarrub yang maknanya ialah 
menantikan limpahan Faidhz dari Allah Ta'ala. Muraqabah terbahagi kepada beberapa 
bahagian: 

Bahagian pertama dilakukan zikir dengan makna Kulli yakni keseluruhan supaya 
ianya membenarkan atas sekalian juzuk-juzuk bahagian dan ianya samada ayat yang 
kalimahnya dilafazkan dengan lidah atau dikhayalkan pengertian makna di dalam hatinya. 
Makna ayat tersebut hendaklah diletakkan di dalam hati kefahaman yang baik. 

Sesudah itu, cubalah untuk menggambarkan kaifiyat makna-makna ini dan Misdaq 
bukti-buktinya serta gambaran yang hendak dijelaskan oleh ayat-ayat tersebut. Kemudian, 
hendaklah mengosongkan hati, lalu memberikan sepenuh Tawajjuh dan minat terhadap rupa 
yang digambarkan tadi sehingga tenggelam dalam Tawajjuhnya bahawa di dalam hatinya, 
tiada suatu rupa pun yang melaluinya kecuali satu rupa yang khas sehingga berlaku Istighraq 
pada rupa tersebut dan fikirannya kosong dari segala sesuatu yang selainNya. 1 
i 
i 

i 
i 

i V, 


© 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

4.33\ firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar 1 

1 
1 Asal Muraqabah adalah berdasarkan kepada Hadits Nabi yang mulia: "Bahawa engkau 
menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya atau Allah melihat engkau." Maka Salik 
hendaklah mengkhayalkan dalam hatinya dengan kata-kata yang berikut: 

1) Allahu Hadhiri (Allah hadir di sisi ku), Allahu Naziri (Allah memandang kepadaku) dan 
Allahu Ma'ie (Allah bersamaku). Hendaklah menggambarkan kehadiran Allah Ta'ala, titik 
pandanganNya dan memerhatikan kebesertaanNya. Gambaran maknanya hendaklah dibuat 
sebaik mungkin dengan mensucikan Allah Ta'ala dari sebarang arah dan tempatnya 
sehinggalah dia akan mencapai Istighraq ketenggelaman di dalam gambaran tersebut. 

2) Ataupun secara menggambarkan maksud ayat Al-Quran: 

"Dan Dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada." 

Mafhum ayat ini hendaklah diperhatikan dan ketika dalam keadaan duduk dan 
berdiri, tidur maupun jaga, khalwat maupun jalwat, hendaklah menggambarkan kebesertaan 
(ma'iyyat) dengan Allah Ta'ala ataupun hendaklah sentiasa berjalan lafaz ayat ini pada 
lidahnya. 

3) Kemudian ayat Al-Quran: "Dimana juga kamu hadapkan pandangan di situ terdapat wajah Allah." 

4) Kemudian melakukan Muraqabah terhadap ayat: 

"Apakah dia tidak tahu bahawa Allah itu melihat segala perbuatannya." 

5) Kemudian dilakukan Muraqabah terhadap ayat: 

"Kami adalah lebih dekat kepadanya dari urat lehernya." 

6) Kemudian dilakukan Muraqabah terhadap ayat: 

"Ingatlah, sesungguhnya Allah adalah Maha Meliputi atas segala sesuatu. 1 
i 
i 

i 
i 

i © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

4 34 I JLrfa 'Anwar Ti^rba ' JLnhar I 

I 
w. I 
w. J 

1 
1 7) Kemudian dilakukan Muraqabah terhadap ayat: 

"Sesungguhnya Tuhanku besertaku, pasti akan menunjukkan daku kejalanNya." 

8) Kemudian dilakukan Muraqabah terhadap ayat: 

"Dialah Awal dan Dialah Akhir dan Dialah Zahir dan Dialah Batin." 

Kesemua ayat-ayat Muraqabah yang dinyatakan tadi adalah sangat berfaedah untuk 
membentuk Ta'alluq lintasan hati dengan Allah Ta'ala. Faedah Muraqabah yang lain juga 
adalah dapat memutuskan segala perhubungan dengan yang selain Allah Ta'ala, 
menghasilkan Tajarrud iaitu rasa berseorangan dengan Allah Ta'ala yang sempurna dan juga 
berfaedah untuk menghilangkan ingatan terhadap perkara-perkara yang selain Allah dan 
sentiasa rindu kepadaNya. 

Ayat Muraqabah seterusnya adalah seperti berikut: 

"Segala sesuatu akan Fana dan yang tetap kekal adalah Wajah Rabbmu yang mempunyai 

kebesaran dan kemuliaan." 

Tariqah pengamalannya adalah seperti berikut, bahawa hendaklah membayangkan 
bahawa dirinya seolah-olah telah mati dan hatinya meneroka ke Alam Ghaib dengan 
menganggap bahawa dia sedang berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. 
Menganggap bahawa langit menjadi berselerak dan berpecah-belah dan hendaklah 
mengkhayalkan bahawa dirinya tidak lagi berbentuk dengan sebarang susunan mahupun 
rupa bentuk dan menggambarkan bahawa hanya Allah Ta'ala sahaja yang kekal Wujud. 
Hendaklah melakukan latihan Muraqabah ini beberapa lama yang mana ianya akan 
menghasilkan Mahwiyyat yakni ketenggelaman dan lupa kepada segala perkara selain 
daripada Allah Ta'ala. 

Begitu juga hendaklah dilakukan Muraqabah ayat berikut: 1 ?! 1 v -- '■ 


'Sesungguhnya maut yang kamu sedang lari darinya, sesungguhnya ia pasti menemui kamu. 

Kemudian dilakukan Muraqabah terhadap ayat berikut: o. 


'Walau di mana juga kamu berada, maut pasti akan menangkap kamu, walaupun kamu 

berada di dalam tembuk yang kukuh." © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

4.35\ firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar I 
I I Maka apabila telah terzahir padanya, faedah-faedah Muraqabah dan telah terhasil 
Musyahadah cahaya-cahaya Anwar, maka hendaklah diberikan pelajaran Tauhid Af'ali iaitu 
merasakan bahawa Allah Ta'ala yang melakukan segala perkara. Hendaklah dijelaskan 
bahawa, Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah menggesa dan 
menekankan kepada dua perkara: 

1) Zikrullah - yang dimaksudkan adalah zikir secara lisan 

2) Fikir - yang dimaksudkan adalah Muraqabah. 

Para Masyaikh Tariqat telah menetapkan bagi Para Salik bahawa untuk mencapai peningkatan 
Ruhaniah menerusi Zikir yang beserta dengan Fikir, dan untuk memudahkannya Para 
Masyaikh telah merumuskan agar Para Salik melakukan Zikir Khafi. I 4.4 Kaedah-kaedah Ajaib Para Masyaikh Qadiriyyah 

I 

i i 
i 

J Sebahagian Para Masyaikh telah berkata bahawa untuk kami mengetahui tentang perkara dan 
peristiwa yang akan berlaku, dan yang telah pun kami mengujinya, jalannya adalah seperti 
berikut: 

1. Bahawa Talib hendaklah mandi dan kemudian memakai pakaian yang baik lalu 
mengenakan harum haruman dan hendaklah beriktikaf . 

2. Kemudian hendaklah mengambil senaskah Al-Quran, dibukakan dan diletakkannya di 
sebelah kanan, Al-Quran yang kedua diletakkannya di sebelah kiri, Al-Quran yang 
ketiga diletakkannya di hadapannya, Al-Quran yang keempat diletakkannya di 
belakangnya. 

3. Kemudian, dengan penuh Tawajjuh dan penumpuan, hendaklah berdoa ke Hadhrat 
Allah Ta'ala agar disingkapkan tentang sesuatu peristiwa itu kemudian hendaklah 
mewiridkan Ismu Zat tanpa menutup mata dengan cara yang berikut: 

Bahawa satu pukulan hendaklah dihalakan ke kanan di atas Al-Quran. Pukulan kedua 
hendaklah diarahkan ke sebelah kiri. Pukulan yang ketiga kehadapan dan pukulan keempat 
dipukulkan ke belakangnya sehingga dengan amalan tersebut, hatinya akan menjadi jelas dan 
akan merasakan cahaya nur. Hendaklah dilakukan latihan ini sehingga selama seminggu, 
bahawa menerusinya, akan tersingkaplah peristiwa yang berkaitan dengan perkara yang 
dituntut dengan pasti dan yakin. Sebahagian Masyaikh menganggap latihan amalan tersebut 
sebagai tidak beradab terhadap Al-Quran dan tidak menyukainya. Sebagai menggantikannya, 
mereka menggunakan Asma Ilahiyyah iaitu "Ya 'Alim", "Ya Mubin" dan "Ya Khabir." 
Kalimah ini dizikirkan dengan menuruti syarat-syarat yang telah dinyatakan sebagaimana 
pada zikir dengan satu pukulan atau dengan tiga pukulan yang telah dinyatakan. 1 © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

4 36 I firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar Para Masyaikh telah berkata bahawa segala syarat-syarat tersebut dengannya dapat 
menyingkap Alam Arwah atau disebut sebagai Kashaf Arwah. Dengan cara yang dinyatakan 
di atas dan menggunakan lafaz ayat berikut: 

1) Subbuhun - Wahai Tuhan Yang Disucikan, dipukulkan ke sebelah kanan. 

2) Quddusun - Wahai Tuah Yang Maha Suci, dipukulkan ke sebelah kiri. 

3) Rabbul Malaikah - Tuhan sekalian Para Malaikat, dipukulkan ke arah atas. 

4) Warruh - Tuhan Para Ruh, di pukulkan ke arah Qalb. Untuk Menyelesaikan Sesuatu Pekerjaan Yang Sukar 

1 i 1 

I 
1 Untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang sukar maka dilakukan amalan latihan tadi 
dengan syarat-syaratnya yang telah dinyatakan pada waktu malam. Sebelum itu, hendaklah 
bersolat Nawafil sekadar yang mampu. Kemudian duduk dan mewiridkan lafaz: 

1) Yfl Hayyu - Wahai Tuhan Yang Hidup - ke sebelah kanan, 

2) Ya Wahhab - Wahai Tuhan Yang Memberi- ke sebelah kiri. 
Dan hendaklah melakukannya sebanyak 1000 kali. 

Untuk Melapangkan Hati Insyirah Qalb 

Untuk melapangkan hati Insyirah Qalb dan menghindarkan bala dan musibah, hendaklah 
berzikir dengan cara yang berikut: 

1) Allahu Laa Ilaha Ilia Huwa - dipukulkan ke Qalb 

2) Al Hayyu - dipukulkan ke kanan 

3) Al-Qayyum - dipukulkan ke kiri. 1 

I i; 1 Apabila Seseorang Ingin Meminta Kesembuhan 

Apabila seseorang ingin meminta kesembuhan ke atas seseorang pesakit atau untuk 
menghindarkan kelaparan dan melapangkan rezeki atau untuk meminta perlindungan dari 
musuh yang keras, maka hendaklah mencari daripada Asma Ilahiyah yang mana terdapat 
nama yang sesuai dengan hal keadaan tersebut dan melakukan zikir Asma Ilahiyah tersebut 
secara 2 pukulan, 3 pukulan atau 4 pukulan. Sebagai contoh: 

1) Ya Shaft - Wahai Tuhan Yang Menyembuhkan Penyakit 

2) Yfl Samad - Wahai Tuhan Tempat Bergantung 

3) Yfl Razzaq - Wahai Tuhan Yang Memberi Rezeki 

4) Yfl Munzil - Wahai Tuhan Yang Menghinakan dan sebagainya Asma-asma yang lain. 

W allahu 'Alam © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

4.37\ JLrfa 'Anwar Ti^rba ' JLnfiar I 

I 
w. J 

I 
1 5. TARIQAT CHISHTIYYAH 

* - ■ >ariqat Chishtiyah adalah dinisbatkan kepada Hadhrat Imam Tariqat Khwajah Jahan, 

\ I Qutub Hindustan, Sayyid Mu'inuddin Hassan Chishti Rahmatullah 'Alaih. Hadhrat 

JL Khwajah telah berkata bahawa Hadhrat Amir Al-Mukminin 'Ali Murtdhza 

Radhiyallahu 'Anhu telah hadir berkhidmat kepada Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu 

' Alaihi Wasallam dan telah bertanya, 

"Ya Rasulullah, khabarkanlah kepadaku jalan yang paling dekat untuk menuju kepada 
Allah dan yang paling afdhal di sisi Allah dan yang paling mudah di sisi hambaNya." 

Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda, 

"Lakukanlah zikir sebanyak-banyaknya ketika dalam berseorangan." 

Beliau bertanya, 

"Ya Rasulullah, bagaimana hendak berzikir?" 

Baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, 

Tutupkan kedua matamu dan dengarkan apa yang daku ucapkan." 

Baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah mentalqinkan kalimah LA ILAHA ILLA 
ALLAH sebanyak tiga kali. Kemudian, Hadhrat 'Ali Radhiyallahu 'Anhu diperintahkan untuk 
mengulanginya sebanyak tiga kali dan Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi 
Wasallam mendengarnya. Kemudian, Hadhrat 'Ali Radhiyallahu 'Anhu telah mentalqinkan 
zikir ini kepada Hadhrat Hassan Basri Rahmatullah 'Alaih dan beliau telah mengajarkannya 
kepada Hadhrat 'Abdul Wahid Bin Zaid Radhiyallahu 'Anhu dan begitulah ianya telah 
sampai kepada kami. Justeru, apabila Syaikh telah mentalqinkan zikir kepada muridnya, 
maka murid tersebut diperintahkan untuk berpuasa satu hari dan hari Khamis adalah hari 
yang terbaik dan melakukan Istighfar dan Selawat sebanyak 11 kali setiap satu. 5.1 Zikir Jihri 1 

f Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran: Jtjl <S /■ s- € *£"ifs'mj*4\j'P^ fff X ,*f*Stf >-£•'< '• I p^^uy^*- ^c-jb^Adj L*i^» -US \ 1 jj^=>3 la «^WJ ^^JLl-^3 la la | 

"Maka apabila kamu telah selesai mengerjakan Solat, hendaklah kamu berzikir dalam 

keadaan berdiri, duduk dan berbaring." © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

4 38 I firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar 1 
1 

1 Oleh itu, hendaklah berusaha di atas muamalah ini sehingga ke atas dirimu tiada suatu 
waktu pun yang berlalu yang mana kamu tidak berzikir. Dan ketahuilah bahawa Qalb kamu 
terletak di bawah tetek kiri pada jarak dua jari yang rupanya merah seperti bunga pokok 
sanubari. Dan terdapat pada Qalb itu dua pintu. Satu pintu Fauqani yakni atas dan satu pintu 
Tahtani iaitu bawah. Pintu Fauqani akan terbuka menerusi pengamalan Zikir Jihri dan pintu 
Tahtani akan terbuka menerusi Zikir Khafi. Ketika hendak melakukan Zikir Jihri, maka 
hendaklah duduk bersila dan urat di bawah lutut kanan diletakkan di hujung kaki kiri dan 
hendaklah memegang ibu jari kaki kanan. Dengan berzikir secara Zikir Jihri tersebut adalah 
amat berfaedah untuk menafikan khatrah dan was-was dan akan menghangatkan Qalb. 

Caranya adalah seperti berikut:- 

Duduk menghadap kiblat dan mengucapkan kalimah Laa Ilaha illallah dari dalam 
Qalb dengan sepenuh kekuatan. Dan dengan kesungguhan huruf LA ditarik dari pusat 
dibawa sehingga ke bahu kanan. Dan dikeluarkannya. lafaz ILAHA daripada asal otak. 
Semasa melakukan zikir ini, hendaklah mengisyaratkan di dalam gambarannya bahawa 
segala perhubungan dengan yang selain Allah hendaklah dikeluarkan dari dalam dan 
dibuangkan keluar. Ketika mengucapkan ILLA ALLAH dipalukan dengan penuh 
kesungguhan dan sekuat-kuatnya ke Qalb. Bagi penuntut yang baru Mubtadi, semasa 
menyebutkan kalimah ini, hendaklah menafikan segala Ma'budiyyat yang selain Allah Ta'ala. 
Bagi penuntut pertengahan Mutawassit, hendaklah menafikan segala Maqsudiyyat yang 
selain Allah Ta'ala dan untuk bagi penuntut yang sudah maju Muntahi, hendaklah 
memerhatikan sambil menafikan segala kewujudan yang selain Allah Ta'ala. 

Syarat yang terbesar dalam melakukan zikir ini hendaklah menghimpunkan jam'iyat 
dan memahami makna kalimah Tayyibah. Bagi mereka yang melakukan Zikir Jihri, adalah 
munasib bagi mereka jangan mengurangkan makanan. Mengosongkan seperempat daripada 
perut adalah mencukupi dan menggunakan segala nikmat menurut keperluan. Dan 
hendaklah meminyakkan rambut dengan minyak bijan supaya otak tidak menjadi kering. 5.2 Zikir Pas Anf as 

Ketika hendak melakukan zikir Pas Anf as, maka hendaklah menyedari tentang nafasnya yang 
keluar dan masuk dan sentiasa mengawasinya. Ketika nafas sedang keluar, hendaklah 
mengucapkan LA ILAHA dan dengan khayalanmu segala kecintaan tentang Masiwa ditarik 
keluar dari batinmu. Ketika nafas masuk ke dalam, maka diucapkan ILLA ALLAH dan 
hendaklah mengkhayalkan bahawa cinta Mahabbat Ilahi sedang dimasukkan ke dalam 
hatimu. Para Masyaikh Chishtiyah telah berkata bahawa rukun Suluk yang terbesar adalah 
penuntut merabitahkan Qalb dirinya dengan Qalb Syaikhnya. Atas dasar Mahabbat dan 
Ta'zim, hendaklah menggambarkan rupa Syaikh Murshidnya. 1 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 1 © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

4 39 I JLrfa 'Anwar Ti^rba ' JLnhar I 5.3 Muraqabah 

Apabila batin penuntut sudah mulai bercahaya dengan Nur zikir, maka dia hendaklah Vi 
diperintahkan dengan amalan Muraqabah dengan kalimat-kalimat yang berikut: I 

I 
1 y***\»\> mjj*^^) <sje^&\ <^>>^^ii 


Allah hadir pada sisi say a, Allah memandang kepada saya, Allah melihat kepada say a, Allah X, 

bersama saya. -f> Ataupun melakukan Muraqabah pada ayat berikut: Ja~-*£- *{jP* JsCj.iS^f "Ingatlah, sesungguhnya Dia Maha Meliputi dengan segala sesuatu." 

Ataupun menggambarkan bahawa seolah-olah Allah hadir di antara dirinya dan Qiblat 
dan seolah-olah bermusyahadah terhadapnya. 

5.4 Amalan Chillah 

Seseorang Salik yang hendak melakukan Chillah iaitu amalan Suluk selama 40 hari, maka 
perlulah memerhatikan beberapa perkara seperti berikut: 

1. Sentiasa berada dalam keadaan puasa 

2. Setiap waktu sentiasa berqiam dalam Solat 

3. Mengurangkan makan 

4. Mengurangkan bercakap-cakap 

5. Mengurangkan tidur 

6. Mengurangkan bergaul dengan orang ramai 

7. Pada setiap waktu, sentiasa dalam keadaan wuduk 

8. Ha tiny a hendaklah mencintai Syaikh 

9. Menambat hatinya dengan Ihtiram penghormatan terhadap Syaikhnya. 

10. Hendaklah mengharamkan segala bentuk kelalaian ke atas dirinya 

Ketika hendak masuk ke tempat I'tikaf, hendaklah masuk dengan kaki kanan lalu 
membaca Ta'awuz dan Basmalah serta Surah An-Nas sebanyak tiga kali. Ketika 
meletakkan kaki kiri hendaklah berdoa: 

"Ya Allah, Engkaulah Walt Pelindungku di Dunia dan di Akhirat. Jadilah 
Engkau kepadaku sebagaimana Engkau terhadap Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi 
Wasallam. Ya Allah, rezekikanlah daku dengan mencintaiMu dan sibukkanlah daku 
dengan KeindahanMu dan jadikanlah daku dari kalangan orang-orang yang ikhlas. Ya 
Allah, jadikanlah daku tertarik dengan ZatMu. Wahai yang menjinakkan sesiapa yang 
tiada penjinak baginya. Ya Rabbi, janganlah dikau tinggalkan daku keseorangan dan 
Engkau adalah sebaik-baik pewaris." 1 

s 1 

s © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

440 1 firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar I 
I 

i Selepas itu, hendaklah berdiri di atas sejadah lalu membaca sebanyak 21 kali 
ayat yang berikut: <<^£Ii}i 'Sesungguhnya daku menghadapkan mukaku kepada Tuhan yang menciptakan langit 
dan burnt dengan cenderung kepada agama yang benar dan daku bukanlah termasuk 

dikalangan orang-orang musyrikin' 

Sesudah itu hendaklah melakukan dua rakaat Solat. Pada rakaat pertama, 
sesudah Al-Fatihah membaca Ayat Al-Kursi dan pada rakaat kedua sesudah Surah Al- 
Fatihah membaca dua ayat terakhir Surah Al-Baqarah iaitu "Aamana Ar-Rasul" 
hingga akhir. Sesudah Salam lakukanlah sujud yang panjang dan dengan penuh 
Tawajjuh, hendaklah berdoa dalam hati dan membaca "Ya Fattah" 500 kali. Kemudian 
hendaklah menyibukkan diri dengan amalan-amalan zikir yang telah dinyatakan. 

5.5 Kashaf Kubur 

Bagi orang yang hadir ke maqam perkuburan secara khususnya, untuk mereka ini 
ketika hendak masuk ke kawasan maqam perkuburan hendaklah melakukan Solat dua 
rakaat dan membacakan "Inna Fatahna" sesudah Surah Al-Fatihah. Sesudah selesai 
Solat hendaklah duduk dan bertawajjuh menghadap ke arah mayat di dalam kubur. 
Kemudian membaca Surah Al-Mulk, mengucapkan Takbir dan Tahiti dan 
membacakan Surah Al-Fatihah sebelas sekali kepada mayat tersebut. Kemudian, 
mengucapkan "Ya Rabb" 21 kali. Kemudian, hendaklah mengucapkan "Ya Ruh" 
dengan merentakkannya ke arah langit dan "Ya Ruh Ar-Ruh" dipukulkan pada Qalb. 
Amalan ini dilakukan supaya dapat memperolehi ketenangan dan Nur. Kemudian, 
hendaklah menantikan limpahan Faidhz daripada penghuni kubur sampai ke hati 
kamu. Ketika menghadapi kesukaran yang bersangatan, Hadhrat Masyaikh Chishtiyah 
ada mengamalkan Solat Kun Fayakun yang dilakukan pada tiap-tiap malam Rabu, 
malam Khamis dan malam Jumaat. Dengan cara melakukan Solat Nawafil dua rakaat. 
Pada rakaat pertama, sesudah Al-Fatihah, dibacakan surah Al-Ikhlas 100 kali dan pada 
rakaat kedua, membacakan Al-Fatihah 100 kali dan surah Al-Ikhlas sekali. Sesudah 
Salam, hendaklah mengucapkan: 

1) "Wahai Tuhan yang memudahkan segala yang sukar dan Wahai yang 
mencerahkah segala kesusahan dan kegelapan" sebanyak 100 kali. 

2) Membacakan Istighfar dan Selawat sebanyak 100 kali. 1 

s Dan dengan Hudhur Qalb yakni secara menghadirkan hati, berdoalah kepada 
Allah Ta'ala. Pada malam yang ketiga sesudah selesai berdoa, hendaklah mencukur 
kepala dan jika amalan ini dilakukan dengan berdoa sebanyak 50 kali, Insya Allah doa 
akan mustajab. © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 41 firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar I 

I 
I 

I 

1 6. TARIQAT NAQSHBANDIYYAH 

S^~\ ada menjelaskan istilah-istilah Tariqat yang digunakan di kalangan Hadhrat 
I #- - ' Naqshbandiyyah. Di dalam Silsilah Tariqat Naqshbandiyyah ianya dinisbahkan 
-*- kepada Hadhrat Khwajah Khwajagan Pir Piran Imam Tariqat dan Syari'at dan 
Haqiqat, Markaz Daerah Wilayat dan Ma'rifat, Qutub Muhaqqiqin Khwajah Bahauddin 
Muhammad Ibnu Muhammad Al-Bukhari yang masyhur dikenali sebagai Shah 
Naqshband Radhiyallahu Ta'ala 'Anhu. Nasab beliau berketurunan Sayyid dan dari 
kalangan keturunan Hadhrat Imam Hussain Radhiyallahu Ta'ala 'Anhu. Kelahirannya 
adalah pada bulan Muharram 708 Hijrah dan wafatnya pada malam Selasa 3 Rabi'ul 
Awwal 791 Hijrah. Hadhrat Mualana Jami Rahmatullah 'Alaih telah menyatakan suatu 
ungkapan syair berkenaan beliau di dalam syairnya: 

Apa yang telah terbit di Yasrib waktu akhirnya sudah pun tiba; 

Ganti daulatnya Shah Naqshband yang tiada siapa menandinginya; 

Permata suci yang sebegini tidak terdapat di mana-mana; 

Telinganya adalah dari permulaan Tanah Bukhara; 

Langkah pertamanya adalah langkah penghujung bagi sekalian Tariqah; 

Untuk langkahan akhirnya adalah mengharapkan Kekasih. 

Seseorang telah berkata bahawa Hadhrat Khwajah Bahauddin Naqshband 
Radhiyallahu Ta'ala 'Anhu adalah seorang yang dapat menghindarkan berbagai-bagai 
kesusahan dan menghapuskan segala gambaran-gambaran Ghairullah yang selainNya 
dari hati Para Murid. Tariqat Mujaddidiyyah yang telah dinyatakan dalam sungai 
pertama adalah tertegak di atas usul-usul Tariqat Naqshbandiyyah. Usulnya adalah 
Wuquf Qalbi dan Tawajjuh terhadap sumber limpahan Faidhz dan Nigah Dashat 
terhadap limtasan Khatrah dan melazimkan Suhbat dengan Syaikh Murshid yang 
memberikan bimbingan dan yang diikutinya. Dan hendaklah melakukan Zikir secara 
dawam dengan menuruti syarat-syaratnya. 

6.1 Asas - Asas Tariqat Naqshbandiyyah 

Kini akan diperjelaskan sebahagian daripada kalimat-kalimat yang merupakan asas- 
asas Tariqat Naqshbandiyyah. Maka, hendaklah mendengar dengan penuh perhatian 
dan Tawajjuh. Kalimat-kalimatnya adalah seperti berikut: 1 1 1) HoshDarDam 

2) Nazar Dar Qadam 

3) Safar Dar Watan 

4) Khalwat Dar Anjuman 5) YadKard 

6) Baz Gasyt 

7) Nigah Dasyat 

8) Yad Dasyat © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 42 firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar I 
I 

i Kelapan-lapan kalimat ini telah dinukilkan daripada Hadhrat Khwajah 
Khwajahgan Maulana 'Abdul Khaliq Ghujduwani Radhiyallahu Ta'ala 'Anhu. Hadhrat 
Imam Tariqah Khwajah Shah Muhammad Bahauddin Naqshband Radhiyallahu Ta'ala 
'Anhu telah menambah tiga kalimat padanya iaitu Wuquf Qalbi, Wuquf Adadi dan 
Wuquf Zamani. 

Maksud Hosh Dar Dam adalah bahawa Salik hendaklah pada setiap nafasnya 
berjaga-jaga dan hendaklah memerhatikan bahawa adakah nafasnya sedang berzikir 
atau lalai dan secara berperingkat-peringkat dia akan sampai kepada Dawam Hudhur 
keadaan yang mana hati sentiasa ingat pada Allah. Gambaran ini adalah berfaedah bagi 
Salik Mubtadi peringkat permulaan. 

Bagi Salik Mutawassit peringkat pertengahan, hendaklah dia pada setiap saat 
dan ketika, memerhatikan keadaan keluar masuk nafasnya. Misalnya selepas setiap 
satu jam, hendaklah melihat bahawa dirinya tidak masuk ke dalam kelalaian. Maka, 
jika dia mendapati terdapat kelalaian dalam keluar masuk nafasnya, maka hendaklah 
dia beristighfar dan hendaklah berniat untuk meninggalkan kelalaian tersebut pada 
masa akan datang. Dengan melakukan pemerhatian nafas yang sebegini, Salik akan 
berjaya mencapai Dawam Hudhur. Dan inilah merupakan makna yang akhir bagi 
Wuquf Zamani yang telah dinyatakan oleh Hadhrat Shah Naqshaband Radhiyallahu 
Ta'ala 'Anhu. Bagi penuntut Mutawassit peringkat pertengahan, hendaklah juga 
sentiasa berfikir dan memberi tumpuan Tawajjuh tentang kaifiat ilmiah yang tertentu 
dalam setiap gerak nafasnya. Apa yang patut baginya adalah mengalami ahwal 
Istighraq yakni rasa ketenggelaman ketika bertawajjuh terhadap Allah Ta'ala yang 
mana kaifiyat ilmiah tersebut tidak menghalangnya dalam tumpuan Tawajjuhnya 
dalam ahwalnya. Maksud Nazar Bar Qadam adalah bahawa Salik hendaklah melihat 
pada kakinya ketika berjalan dan dalam hal keadaan duduk, hendaklah memandang ke 
hadapannya tanpa memandang ke kanan dan ke kiri kerana terdapat bahaya yang 
besar yang akan menyukarkannya untuk sampai kepada maksud. Dan telah 
diperintahkan supaya mendengar dengan sepenuh perhatian bahawa, Salik hendaklah 
menjauhkan dirinya dari sebarang perbualan yang sia-sia dan menceritakan kisah-kisah 
dan hikayat-hikayat yang tidak berfaedah. Ini adalah hal keadaan bagi Salik Mubtadi. 
Bagi penuntut Muntahi, hal keadaan mereka hendaklah sentiasa memikirkan keadaan 
Ruhaninya bahawa dari kalangan Para Anbiya 'Alaihimussalam, di atas langkahan 
Nabi yang manakah dia berada? Ianya adalah kerana sebahagian Para Awliya berada di 
bawah telapak kaki Hadhrat Nabi Muhammad Sallallahu ' Alaihi Wasallam dan mereka 
dinamakan sebagai Muhammadi Musharab. Sebahagiannya berada di bawah telapak 
kaki Abul Bashar Adam 'Alaihissalam dan mereka dinamakan sebagai Adami 
Musharab. Sebahagiannya berada di bawah telapak kaki Nabi Ibrahim 'Alaihissalam 
dan dinamakan sebagai Ibrahimi Musharab. Satu golongan yang berada di bawah 
telapak kaki Nabi Musa 'Alaihissalam dan dinamakan sebagai Musawi Musharab. Satu 
gologan lagi berada di bawah telapak kaki Nabi Tsa 'Alaihissalam, justeru sebab itulah 
mereka dinamakan sebagai 'Isawi Musharab. 1 1 © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 43 firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar I 

I 

I 

1 Adapun ayahandaku yang mulia, adalah seorang Tsawi Musharab dan 
permulaan Ta'ayyun bagi Hadhrat Tsa 'Alaihissalam adalah Isitn Al-Hayy dan 
Penghulu kami dan Murshid kami dan Imam kami adalah Ibrahimi Musharab dan 
Murabbi baginya adalah Isim Al-'Alim. Hamba yang haqir hina dan tidak ada apa-apa 
ini, penyusun ayat-ayat ini adalah Muhammadi Musharab dan permulaan Ta'ayyun 
baginya adalah Al-'Alim. Maka, apabila seseorang Salik mengenali siapa yang 
diikutinya, maka hal keadaannya dan peristiwa yang dialaminya akan bersesusaian 
dengan peristiwa-peristiwa orang yang diikutinya. 

Maksud Safar Dar Watan ialah berpindah dari sifat-sifat Bashariyyah 
kemanusiawian ke arah sifat-sifat Malakiyyah kemalaikatan. Salik hendaklah mengenal 
pasti perkara ini samada di dalam dirinya bahawa adakah masih ada kecintaan 
terhadap Ghair ataupun tiada? Jika masih ada terdapat kecintaan terhadap Ghair, maka 
hendaklah bertaubat dan hendaklah memohon bahawa bagi diriku semua Ghair ini 
adalah berhala. Kemudian ucaplah Kalimah Tayyibah. Ketika menyebut LA ILAHA 
hendaklah menafikan kecintaannya terhadap Ghair dan ketika menyebutkan ILLA 
ALLAH hendaklah mengitsbatkan dalam hatinya kecintaaan terhadap Allah Ta'ala 
sebagai gantinya. Dan adalah wajib bagi Salik bahawa hendaklah dia sentiasa 
memeriksa hatinya, apakah masih mempunyai hasad dengki, dendam atau rasa tidak 
puas hati terhadap seseorang. Jika dia mempunyai perasaan marah terhadap seseorang, 
bermusuhan dan dengki, maka dia hendaklah berzikir dengan kalimah ini secara 
berterusan untuk meleburkan sifat-sifat ini. 

Maksud Khalwat Dar Anjuman adalah bahawa hati Salik pada setiap masa 
dalam setiap hal keadaan hendaklah menyibukkan dirinya dengan Allah dan setiap 
waktu hendaklah bertawajjuh terhadap Allah Ta'ala. Janganlah lalai walau untuk 
sekelip mata pun. Mungkin pada waktu tertentu, kamu sedang bertawajjuh kepadaNya 
dan kamu tidak menyedarinya. Kerana itulah dikatakan bahawa Sufi juga bercampur- 
gaul dengan makhluk dan adakalanya menjauhi diri dari mereka. Dengan iktibar pada 
zahirnya, mereka bercampur-gaul pada pandangan zahir, namun pada iktibar batinnya 
mereka adalah tidak berpisah dariNya. Adapun Hadhrat Khwajah Bahauddin 
Naqshbandi Radhiyallahu Ta'ala 'Anhu telah berkata bahawa ayat Al-Quran, "Lelaki 
yang tiada dilalaikan oleh perniagaan dan jual-beli dari mengingati Allah" adalah 
mengisyaratkan kepada hal keadaan ini. Sebenarnya memakai pakaian Para Darwish 
pada setiap waktu dan menyibukkan diri secara zahir selalunya seolah-olah riak dan 
menunjuk-nunjuk. Oleh itu, jalan yang terbaik adalah hendaklah berpakaian dengan 
pakaian Para 'Ulama dan orang-orang Salih dan pada hatinya setiap waktu hendaklah 
sentiasa bertawajjuh terhadap Allah Ta'ala. 1 

i 
i 
i 
i 

i 1 Hadhrat Khwajah 'Ali Ramitani Radhiyallahu Ta'ala 'Anhu telah berkata, 
"Hendaklah memerhatikan kepada perkara dalaman dan janganlah memberikan 

Tawajjuhmu kepada perkara yang zahir dan luaran dan hendaklah tenggelam dalam 

Tawajjuh yang sedemikian." 

© 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 44 firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar I Syair: I 

I 

1 Yad Kard bermaksud berzikir mengingati Allah Ta'ala. Zikirnya samada Ismu 
Zat atau Nafi Itsbat sebagaimana yang telah dijelaskan secara Tafsil dalam sungai yang 
pertama kerana dengan zikir sahaja yang akan mewajibkan ahwal Fana dan Baqa dan 
dengan zikir sahaja yang akan membawa seseorang itu sampai kepada Allah Ta'ala. Berzikirlah, kerana dengan Zikir kamu akan menjadi hidup; 
Kesucian hati akan terhasil dengan Zikir mengingati Allah. Firman Allah Ta'ala: 

"Dan berzikirlah mengingati Allah sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan 
kamu mendapat kejayaan." Ayat ini mentasdiqkan apa yang telah diperkatakan. 

Baz Gasht adalah bermaksud setelah berzikir beberapa lama, hendaklah berdoa 
dan bermunajat kepada Allah Ta'ala bahawa: 

"Wahai Tuhanku Engkaulah Maksudku, telah ku lepaskan ingatanku terhadap 

dunia dan akhirat, kurniakanlah nikmatMu ke atasku dengan sempurna dan 

rezekilahlah kepadaku kesampaian Wusul yang sempurna ke Hadhratmu." 

Dalam zikir, perkara ini merupakan syarat yang paling utama. Janganlah 
sesekali melalaikannya kerana ia merupakan sumber faedah yang sangat besar. Nigah 
Dasyat bermaksud memelihara hati dari sebarang Khatrah dan was-was dan sebarang 
gambaran. Salik hendaklah dengan sedar jangan membiarkan Khatrah dan was-was 
melintas di dalam hatinya dan hendaklah dia mengeluarkannya dari hatinya. Di dalam 
Tariqat ini, hendaklah memilih untuk menghindarkan segala Khatrah yang datang 
kerana ia akan menghasilkan keupayaan Jam'iyyat dan ketenteraman dan apabila 
keupayaan Jam'iyyat sudah terhasil yakni pada Qalb benar-benar telah lenyap segala 
lintasan Khatrah, maka Fana Qalb pun terhasil. Walaubagaimanapun, pada otak masih 
lagi terdapat sesuatu lintasan Khatrah. Sesudah Fana Nafs, Khatrah ini juga akan 
terhindar dari otaknya. Hendaklah mengkhayalkan juga bahawa pada lintasan Khatrah 
Idraknya, juga tiada lagi datang sebarang Khatrah. Adalah suatu perkara yang 
menghairankan bahawa Khatrah sama sekali telah dapat dilenyapkan yang pada 
asalnya adalah tidak masuk akal. Akan tetapi, jalan Para-para Rakan Allah Ta'ala 
adalah tinggi yang mengatasi akal and pemerhatian. 1 1 Sebagaimana Hadhrat Maulana Jalalluddin Rumi Radhiyallahu Ta'ala 'Anhu 
telah berkata, 

"Kerana itulah atas hal keadaan mereka janganlah dikiaskan." 

Janganlah mengkiaskan pekerjaan kamu dengan pekerjaan yang telah dilakukan 
oleh para Masyaikh. Meskipun harimau dan gambar harimau nampaknya sama sahaja, 
tetapi pada pengertian makna dan hakikatnya adalah sangat jauh berbeza. © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 45 firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar I 

I 

I 

1 6.2 Empat Jenis Fana Ketahuilah bahawa Fana terbahagi kepada empat jenis: 

1. Fana Khalaq - Bahawa tiada lagi sebarang harapan dan pergantungan dengan yang 
selain Allah. 

2. Fana Hawa - Bahawa di dalam hati tiada lagi sebarang pengharapan kecuali 
mengharapkan Allah Ta'ala. Bagaimanakah untuk mententeramkan hati? Bahawa 
setiap waktu hati sentiasa menuntut untuk mengharapkan Tuhannya. 

3. Fana Iradah - Bahawa dari Salik akan terhindarlah segala sifat berkehendak dan 
berkeinginan sebagaimana seorang yang sudah mati yang tiada lagi kehendak dan 
keinginan. 

4. Fana Fi'il - Bahawa denganKu dia melihat, denganKu dia mendengar, denganKu 
dia dapat berkata-kata dan denganKu dia berjalan dan denganKu dia berfikir. 
Kaifiyat-kaifiyat ini akan datang menduduki batinnya. Ilmu-ilmu Haqq Ta'ala 
lenyap dalam Ilmu Sufi akan tetapi orang ramai tidak dapat memahami perkataan- 
perkataan ini. 6.3 Sepuluh Maqamat Terdapat sepuluh Maqamat yang utama iaitu: 

1. Taubat 

2. Inabat 

3. Zuhud 

4. Qana'at 

5. Wara' 6. Sabar 

7. Syukur 

8. Tawakkal 

9. Taslim 

10. Redha Ianya merupakan Maqam-maqam yang mana tanpa menghasilkannya, untuk 
berjaya mencapai Maqam Wilayat adalah mustahil dan tidak dapat digambarkan. 
Meskipun secara Ijmal, namun penghasilannya adalah sangat perlu sebagaimana di 
dalam Tariqat Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah. Kerana itulah sebagai menurut 
penjelasannya di dalam Khandan Silsilah ini, nisbatnya adalah secara Ijmali dan Jazbi. 
Di dalam Tariqat-tariqat yang lain, persiaran Sayrnya adalah secara Suluki dan 
persiaran Sayr Suluki adalah sangat Tafsili atau dilakukan secara satu-persatu dengan 
mendalam. Yad Dasyat adalah bermaksud bahawa hendaklah mengosongkan ingatan 
dari sebarang lafaz-lafaz dan khayalan-khayalan lalu memberikan Tawajjuh kepada Zat 
Allah Ta'ala yang tanpa apa dan bagaimana. Perkara yang sebenarnya adalah Tawajjuh 
yang sebegini hanya akan terhasil sesudah mencapai Fana yang lengkap dan Baqa yang 
sempurna. Wuquf Zamani pengertian maknanya telah pun diterangkan. Yang 
dimaksudkan oleh Wuquf 'Adadi adalah ketika melakukan Zikir Nafi Itsbat, hendaklah 
memerhatikan bilangan yang ganjil sebagaimana yang telah diterangkan dalam Sungai 
pertama. Wuquf Qalbi adalah nama bagi Tawajjuh yang diberikan ke arah hati yang 
terletak di bawah tetek kiri. Hikmat Tawajjuh ini adalah sebagaimana kesan Dharab 
pukulan dalam Tariqat Qadiriyyah seperti yang telah dijelaskan dalam Sungai Kedua. 1 © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^wiJi[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 46 JLrfa 'Anwar Tiflrba 'JLnhar I 

I 

I 

1 6.4 Kaedah-kaedah Ajaib Para Masyaikh 
Naqshbandiyyah 

Ketahuilah bahawa di kalangan para Masyaikh Naqshbandiyah, mereka memiliki 
kekuatan Tasarruf yakni mengubah atau mempengaruhi yang ajaib dan pelik. Kegiatan 
ajaib dan pelik ini berpunca dari menumpuan Tawajjuh mereka. Misalnya, untuk 
mendapatkan sesuatu kehendak atau hajat, mereka menghimpunkan Himmat 
kesungguhan, maka kesan tersebut akan berlaku sesuai menurut Himmat kesungguhan 
mereka. Misalnya: 

1) Memberikan kesan kepada seseorang penuntut. 

2) Menghilangkan penyakit dari seseorang pesakit. 

3) Menjadikan seorang yang berdosa untuk bertaubat. 

4) Mempengaruhi hati orang ramai sehingga mereka akan tumbuh rasa kasih 
dan menghormati dan akhirnya datang gambaran peristiwa-peristiwa yang 
besar-besar. 

5) Mengetahui tentang nisbat dan dan khabar Para Masyaikh yang hidup atau 
yang sudah meninggal di dalam kubur. 

6) Mengetahui segala keinginan dan kehendak di dalam hati manusia. 

7) Tersingkapnya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. 

8) Menghindarkan bala musibah yang akan turun dan sebagainya. 

Kesemua ini adalah di antara kekhususan yang terdapat pada singa-singa 
Silsilah ' Aliyyah ini. 

Catitan: 

Kegiatan dan amalan ini adalah di kalangan Masyaikh Tariqat Naqshbandiyyah yang 
telah mencapai Fana dan Baqa dengan Allah Ta'ala dan amalan ini memberikan kesan 
yang amat besar. 1 Syair: Kafilah para tentera Hadhrat Naqshbandiyyah adalah sangat ajaib; 
la dengan jalan rahsia yang membawa kafilah ke Tanah Haram yang suci. Di dalam hati Salik yang menjalani Tariqat ini, dengan mencintai Para Masyaikh 
Naqshbandiyyah akan terhasillah padanya Jazbah sebagaimana yang terhasil pada 
orang yang melakukan Khalwat 10 hari atau Chillah 40 hari. Seseorang yang tidak 
mengetahui tentang Taifah Tariqat ini lalu mencelanya, maka perkara ini hendaklah 
dilapurkan. Di mana-mana bahagian dunia ini, singa silsilah ini sedang berjalan. 
Bagaimanakah mungkin seekor musang hendak memecahkan silsilah ini? Ke atas 
mereka semua Allah Ta'ala telah menurunkan Rahmat. © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 47 Jj Cara Memberikan Tawajjuh 

1 1 Untuk Mengetahui Nisbat Ahlullah. 1 

I ^r/a 'Anwar Tiflrba ' JLnfiar Cara untuk memberikan Tawajjuh kepada para penuntut, maka Syaikh hendaklah 
memberikan Tawajjuh kepada Nafs dirinya dalam nisbat tersebut dan dengan sepenuh 
kekuatan serta Tawajjuh yang sempurna hendaklah memindahkan nisbat tersebut 
kepada penuntutnya. Adapun nisbat tersebut akan berpindah kepada penuntut 
menurut kesanggupan penuntut itu. Ketika penuntutnya tiada, maka hendaklah 
menggambarkan rupanya dan memberikan Tawajjuh kepadanya secara ghaib dan 
pekerjaan tersebut juga akan menghasilkan kejayaan. Begitu juga dalam setiap 
pekerjaan sukar yang datang kepadanya, maka untuk menyelesaikannya hendaklah 
memberikan Himmat kesungguhan dan memohon pertolongan Madad dari Allah 
Ta'ala dan pekerjaan tersebut akan selesai menurut pengharapannya. Caranya adalah seperti berikut, jika sekiranya Ahlullah itu masih hidup maka 
hendaklah berhadapan dengannya. Jika sudah mati hendaklah duduk berdekatan 
dengan kuburnya. Hendaklah mengosongkan sebarang nisbat pada Ruhnya dan 
menghubungkan Ruhnya dengan Ruh penghuni kubur dan memberikan Tawajjuhnya 
ke arah Ruh Ahlullah tersebut. Apa juga kaifiyat yang berlaku itu adalah merupakan 
nisbat Ahlullah tersebut. 

Untuk Mengetahui Lintasan Hati Seseorang 

Caranya adalah seperti berikut, hendaklah mengosongkan dirinya dari segala lintasan 
perkara lalu menghubungkan jiwanya dengan jiwa orang yang dikehendaki tersebut. 
Jika terdapat sebarang perkataan yang muncul di dalam fikiran, maka itu adalah 
lintasan Khatrah Qalbi di dalam hati orang tersebut. M 

(3! Untuk Mengetahui Perkara Yang Akan Berlaku. 

Caranya adalah seperti berikut, hendaklah mengosongkan atau menghentikan jiwanya 
dari sebarang perkara dan menantikan limpahan maklumat peristiwa yang dituntut. 
Apabila gambaran segala bisikan lain telah terputus dan hanya menantikan limpahan, 
maka dirinya akan beserta dengan malaikat yang mulia. Insya Allah, peristiwa tersebut 
akan tersingkap padanya menerusi mimpi atau ketika jaganya. 

Untuk Menghentikan Bala Musibah Yang Akan Turun. 

Hendaklah memerhatikan bala tersebut dalam gambaran rupa misaliyah lalu untuk 
menghindarkannya hendaklah memberikan Tawajjuh dengan himmah kesungguhan 
yang kuat memohon pertolongan madat dari Allah Ta'ala. Insya Allah, bata tersebut 
akan terhindar. © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 

4 48 I 1 JLrfa 'Anwar Ti^rba ' JLnfiar I 

1 

1 
1 

i 7. SHAJARAH TAYYIBAH 
7.1 Silsilah Tariqat Naqshbandiyyah Mujaddidiyyah 

1) Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah saw 

2) Hadhrat Abu Bakar As-Siddiq rad 

3) Hadhrat Salman Al-Farisi rad 

4) Hadhrat Imam Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar rad 

5) Hadhrat Imam Ja'afar rad 

6) Hadhrat Khwajah Abu Yazid Bistami rah 

7) Hadhrat Khwajah Abul Hassan Kharqani rah 

8) Hadhrat Khwajah Abu 'Ali Faramadi rah 

9) Hadhrat Khwajah Yusof Hamdani rah 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

17 
18 
19 

20 
21 

22 
23 
24 
25 

26 . 

27 

28 
29 
30 
31 Hadhrat Khwajah 'Abdul Khaliq Ghujdwani rah 

Hadhrat Khwajah ' Arif Riwagari rah 

Hadhrat Khwajah Mahmud Anjir Faghnawi rah 

Hadhrat Khwajah ' Azizan Ali Ramitani rah 

Hadhrat Khwajah Muhammad Baba Sammasi rah 

Hadhrat Khwajah Sayyid Amir Kullal rah 

Hadhrat Khwajah Shah Bahauddin Naqshband rah 

Hadhrat Khwajah ' Alauddin 'Attar rah 

Hadhrat Khwajah Ya'qub Charki rah 

Hadhrat Khwajah 'Ubaidullah Ahrar rah 

Hadhrat Khwajah Muhammad Zahid rah 

Hadhrat Khwajah Darwish Muhammad rah 

Hadhrat Maulana Khwajah Khwajagi Amkangi rah 

Hadhrat Khwajah Muhammad Baqi Billah rah 

Hadhrat Khwajah Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi rah 

Hadhrat Khwajah Muhammad Ma'sum rah 

Hadhrat Khwajah Syeikh Saifuddin rah 

Hadhrat Khwajah Sayyid Nur Muhammad Budayuni rah 

Hadhrat Khwajah Mirza Mazhar Jan Janan Syahid rah 

Hadhrat Maulana Khwaja Shah 'Abdullah Ghulam 'Ali Dehlawi rah 

Hadhrat Khwajah Shah Ahmad Sa'id rah 

Hadhrat Khwajah Shah Abu Sa'id rah 1 © 2012/1433 "Hadhrat <Faqir MauCawi j 'akiluddin jihmad jir-^wi M-flmani 'Kaqshbandi Mujaddidi 1)waisi 'iJfiya 'jinhu 49 firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar 1 
1 
1 

s 

I 
1 7.2 Silsilah Tariqat Qadiriyyah 

1) Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam 

2) Hadhrat Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah 

3) Hadhrat Imam Hassan Radhiyallahu ' Anhu 

4) Hadhrat Imam Hussain Radhiyallahu 'Anhu 

5) Hadhrat Imam Zain Al-' Abidin 

6) Hadhrat Imam Muhammad Baqir 

7) Hadhrat Imam Ja'afar Sadiq 

8) Hadhrat Imam Musa Kazhim 

9) Hadhrat Imam Musa Redha 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22' 
23 
24 
25 

2^ 

27 

28 
29 
30 
31 

32 Hadhrat Khwajah Ma'aruf Kharki 

Hadhrat Khwajah Sirri Saqati Al-Baghdadi 

Hadhrat Sayyid At-Taif ah Junaid Al-Baghdadi 

Hadhrat Syaikh Abu Bakar Shibli 

Hadhrat Syaikh 'Abdul 'Aziz Tamimi 

Hadhrat Syaikh 'Abdul Wahid 

Hadhrat Syaikh Abul Farrad Tartusi 

Hadhrat Syaikh Abul Hassan Quraisy 

Hadhrat Abu Sa'id Makhzumi 

Hadhrat Piran Pir Dastagir Ghauts A'zham Sayyid Muhyiuddin Abdul Qadir Jailani 

Hadhrat Shah 'Abdul Razzaq 

Hadhrat Sharafuddin Quttal 

Hadhrat Sayyid 'Abdul Wahhab 

Hadhrat Sayyid Bahauddin 

Hadhrat Sayyid ' Aqil 

Hadhrat Sayyid Shamsuddin Shahrani 

Hadhrat Sayyid Abul Hassan 

Hadhrat Sayyid Gudar Rahman Awwal 

Hadhrat Sayyid Shamsuddin ' Arif 

Hadhrat Gudar Rahman Tsani 

Hadhrat Shah Fadzhal 

Hadhrat Shah Kamal Kathayli 

Hadhat Shah Sikandar 1 © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJA[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'TJfiya 'jinhu 50 

1 


Arfa 'Anwar (Fiflrba ' flnhar 


F4 


33) Hadhat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syaikh Ahmad Sirhindi 


M 


H< 


34) Hadhat Syaikh Muhammad Sa'id 

35) Hadhat Syaikh 'Abdul Ahad 


%■ 


M 


36) Hadhat Syaikh Muhammad ' Abid Sanami 


fl 


p 


37) Hadhat Shamsuddin Habibullah Mirza Jan Janan 


1 


38) Hadhat Mujaddid Miata Tsalitsata 'Ashara Hadhrat Maulana Shah Ghulam ' Ali 

39) Hadhat Shah Abu Sa'id rah 


i 


40) Hadhat Shah Ahmad Sa'id rah 


m 


1 
1 


1 
1 


1 
1 


K£ 
cV 


jgf 


B 
H 


1$ 
tM 


Ef 
Sgl 


M^ 
<Q 
B 
m 


§$ 
ItM 


Eg 
}*M 


S€ 
cV 


jgf 


p 
n 


p 
m 


KrT 
^i 


H 
M 


tef 
%M 


Hi 
M 


Ef 
>a 


SI 
M 


Ef 
%M 


SI 
M 


Kr 
%M 


SI 
M 


Kr 
lai 


SI 
s$3 


tef 
>a 


Hi 
&1 


Ik 
%m 


1 
1 


1 
I 


© 2012/1433 J-facfdrat Faqir Maulhwi JaihCucCcCinJ4limacfj4r-^ '^fiya 'jbiAu 


i 


in) 


i firfa 'Anwar Ti^rba 'JLnfiar I 

I 

I 

1 7.3 Silsilah Tariqat Chishtiyyah 

1) Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam 

2) Hadhrat Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah 

3) Hadhrat Khwajah Hassan Basri 

4) Hadhrat Syaikh 'Abdul Wahid bin Zaid 

5) Hadhrat Syaikh Fudhail Bin Tyadh 

6) Hadhrat Syaikh Sultan Ibrahim Adham 

7) Hadhrat Syaikh Huzaifah Mar'asyi 

8) Hadhrat Syaikh Ubairah Bashri 

9) Hadhrat Syaikh Ulu Dinauri 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22' 
23 
24 
25 

26 . 

27 

28 
29 
30 
31 

32 Hadhrat Syaikh Abu Ishaq Shamsi 

Hadhrat Syaikh Abu Ahad Chishti 

Hadhrat Syaikh Abu Muhammad Chishti 

Hadhrat Syaikh Abu Yusuf Chishti 

Hadhrat Syaikh Maudud Chishti rah 

Hadhrat Syaikh Hafi Syarif Zamdani 

Hadhrat Syaikh 'Utsman Haruni 

Hadhrat Syaikh Qutub Hindustan Khwajah Muhyiyuddin Chisti Sanjari 

Hadhrat Khwaja Qutbuddin Bakhtiar Kaki Ushi 

Hadhrat Syaikh Fariruddin Mas'ud Ganj Shakar 

Hadhrat Syaikh ' Alauddin Alim Ahmad Sabiri 

Hadhrat Syaikh Shamsuddin Turk Panipati 

Hadhrat Syaikh Jalaluddin Panipati 

Hadhrat Syaikh Ahmad 'Abdul Haqq 

Hadhrat Syaikh Muhammad ' Arif 

Hadhrat Syaikh 'Abdul Quddus Gangohi 

Hadhrat Syaikh Ruknuddin 

Hadhrat Syaikh Makhdom 'Abdul Ahad 

Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syaikh Ahmad Sirhindi 

Hadhrat Syaikh Muhammad Sa'id 

Hadhrat Syaikh 'Abdul Ahad 

Hadhrat Syaikh Muhammad ' Abid 

Hadhrat Syaikh Shamsuddin Mirza Jan Janan 1 © 2012/1433 "Hadhrat TaqirMaulawiJala[uddinJihmadjir-^udJi[-Jimani9{aqsh6andiMujaddidiVwaisi 'iJfiya 'jinhu 52 

1 


Arfa 'Anwar (Fiflrba ' 'JLnhar 


1 
s& 


33) Hadhrat Syaikh 'Abdullah Ghulam Ali Dehlawi 


M 


6< 


34) Hadhrat Syaikh Shah Abu Sa'id 

35) Hadhrat Shah Ahmad Sa'id 


$ 


1 
H 


S€ 


"Ya Allah, rahmatilah dan kurniakanlah CintaMu dan MakrifatMu kepada hamba 


$1 


gf 


yangfaqir ini serta kurniakanlah nisbat khas Para Masyaikh ini dengan cemerlang dan 


fl 


IP 


kurniakanlah keredhaanMu kepadaku dan kurniakanlah kesempurnaan dan 


§3 


K& 


keberkatan sekalian Para Masyaikh ini, Amin." 


H 


>a| 


1 
m 


p 
m 


p 


^ammat (BiC-%Fiair 


m 


@& 
cV 


jgf 


i 
H 


1$ 
tM 


|£f 
Sgl 


M^ 
<Q 
P 
m 


P 
ItM 


Ef 
}*M 


S€ 
cV 


jgf 


p 
n 


p 
m 


K 
^i 


H 
M 


tef 
%M 


Hi 
M 


Kr 
>a 


SI 
iH 


Ef 
»1 


SI 
ill 


Kr 
%M 


SI 
M 


Kr 
lai 


Us 
s$3 


tef 
>a 


SI 
&1 


Ef 
-£■ 


1 
1 


1 
I 


© 2012/1433 J-fad Tirol Faqir Maulhwi JaihCud}CinJ4limad'j4r-^ '^fiya 'Anfiu 


i 


iS3$ 


i